Sikt høyt, vinn 5000 kroner!

Faglig Formelle krav

(Foto: Istock)

Sikt høyt, vinn 5000 kroner!

Vi gjentar abstractkonkurransen, her er de formelle kravene.

Er du avgangsstudent i radiografi våren 2019? Send abstractet fra bacheloroppgaven til post@holdpusten.no innen 1. september! En jury kårer det beste bidraget, som blir premiert med 5000 kroner.

Den eller de som står bak oppgaven, får dessuten tilbud om å få en fagartikkel basert på oppgaven sin på trykk i Hold Pusten – det gis veiledning.
Abstractet må oppfylle følgende formelle krav:

Antall ord: Maks 250.
Struktur: Tittel, bakgrunn, metode, resultat, konklusjon. 
Språk: norsk eller engelsk. 
Nøkkelord bør oppgis.

Juryen vurderer innsendte bidrag ut fra følgende kriterier:

Er problemstillingen klart definert og avgrenset?
Er metoden godt egnet til å besvare problemstillingen og tilstrekkelig beskrevet i abstractet til at andre kan vurdere dette?
Er datagrunnlaget som er beskrevet, stort nok til å underbygge diskusjon og konklusjon? 

For litteraturstudier: Er søket godt beskrevet (antall publikasjoner funnet og hvor representative er de)? 
Er resultatene presentert på en oversiktlig måte, og er de relevante for problemstillingen?

Gir diskusjon og oppsummering/konklusjon et godt svar på problemstillingen med støtte i resultatene?

Til toppen