Foto: Anne Elisabeth Næss

Hva er helseprofesjonen radiograf?

Publisert

Forbudslederen fra Hold Pusten nummer 6 2023

Disse assistentene har dermed etter opplæring tatt over noen av arbeidsoppgavene som helseprofesjonen radiograf har utført. Et varsel om hva som kan komme i Norge.

Et retorisk spørsmål kanskje, men et som er verdt å stille i det det kan se ut til at vi i nær fremtid kan få en mangel på radiografkompetanse i Norge – inkludert stråleterapeuter. Danmark og Sverige, dels Finland er der allerede, de mangler folk med stempel fra profesjonsutdanningene for radiografer. Hva gjør de med det? I Danmark har de allerede utdannet det de kaller «social- og sundhedsassistenter», som nå jobber på områder som radiografer tradisjonelt har arbeidet på innen mammografiscreeningen. Disse assistentene har dermed etter opplæring tatt over noen av arbeidsoppgavene som helseprofesjonen radiograf har utført. Et varsel om hva som kan komme i Norge.

Også i Norge tar stemmer til orde for å senke utdanningskrav for oppgaver i helsesektoren. Dersom de formelle kravene til utdanning blir senket, utfordrer dette profesjonsutdanningene direkte. Det gjenstår å se om det legges opp til snarveier for den kompetansen som blant andre radiografer og stråleterapeuter innehar. Vi vet mer om hvorvidt dette blir regjeringens politikk når den lenge bebudede profesjonsmeldingen legges frem i 2024.

Det finnes ingen eksakt definisjon på hva en helseprofesjon er, men vanligvis refererer det til yrkesgrupper innen helsesektoren der det kreves spesialisert utdanning, praksistrening samt spesifikke kvalifikasjoner for å kunne utøve for eksempel radiografi.

WHOs mer overordnede definisjon omtaler helsepersonell blant annet som studerende, og personer som gir råd om eller yter forebyggende, kurative, rehabiliterende helsetjenester basert på en omfattende mengde teoretisk kunnskap og faktakunnskap i diagnostisering og behandling av sykdom. Helsepersonell kan forske på menneskelige lidelser og sykdommer og måter å behandle dem på, og føre tilsyn med annet personale.

Utdanningen er i Norge på høyskole- og universitetsnivå til bachelorgrad, internasjonalt er det stor variasjon på hvilket nivå utdanning av radiografer er lagt til. Fra norske forhold har vår kartlegging dessuten vist at 55 prosent av NRFs medlemmer i tillegg til grunnutdanningen har én eller flere videreutdanninger, noe som er illustrerende for de reelle kompetansekravene i den kliniske hverdagen.

I den norske forskriften for radiografutdanningen heter det at formålet med utdanningen er å utdanne ansvarsbevisste, reflekterte og faglig kompetente radiografer som selvstendig og i samarbeid med andre utøver radiografi. Utdanningen skal være kunnskapsbasert, profesjonsrettet og praksisnær og i tråd med samfunnsmessig, vitenskapelig og teknologisk utvikling. Den siste setningen oppsummerer hvordan og hvorfor en profesjonsutdanning i radiografi vil skille seg fra en type opplæring på videregående nivå, som eksemplet med «social-og sundhedsassistenter» i Danmark, i det utdanning på videregående nivå ikke har et krav om et kunnskapsbasert og vitenskapelig fundament.

Så selv om definisjonene av hva en helseprofesjon er, og hva radiografi og stråleterapi er, er noe som kanskje vil variere over tid der definisjoner utvikler seg, samt at teknologisk og samfunnsmessig utvikling vil medføre endring i hva og hvordan vår profesjon utfører sine tjenester, så ligger noe fast – en helseprofesjon har et samfunnsoppdrag med en base som er vitenskapelig og fundert i kunnskap. 

bent.r.mikalsen@radiograf.no

 

 

Powered by Labrador CMS