RETNINGSLINJER

Faglige artikler i Hold Pusten

Her er Hold Pustens retningslinjer for ulike typer faglige artikler.

Vitenskapelige artikler: Studier eller litteraturoppsummeringer hvor det stilles strenge krav til vitenskapelighet. Med dette menes transparente og etterprøvbare beskrivelser av nytteverdi, metodikk og resultater, etiske betraktninger og referansebruk. Dersom vitenskapelig redaktør finner artikkelen aktuell for publikasjon i tidsskriftet, vil den vurderes av minst to uavhengige fagfeller. Vitenskapelige artikler: Studier eller litteraturoppsummeringer hvor det stilles strenge krav til vitenskapelighet. Med dette menes transparente og etterprøvbare beskrivelser av nytteverdi, metodikk og resultater, etiske betraktninger og referansebruk. Dersom vitenskapelig redaktør finner artikkelen aktuell for publikasjon i tidsskriftet, vil den vurderes av minst to uavhengige fagfeller. For vurdering av artikler, mail vitenskapelig redaktør Elin Kjelle.

Artikkelens omfang: 20 000 tegn (med mellomrom), eksklusiv referanseliste. Benytt skriftstørrelse 12 og dobbel linjeavstand. Tabeller og figurer skal være selvforklarende. For mer informasjon, se her.

Fagartikler: Artikler hvor målet er å vise bredden i radiografers og stråleterapeuters virksomhet med en solid faglig forankring. Systematiske kvalitetssikringsprosjekter, fordypningsoppgaver fra videreutdanninger og bacheloroppgaver kan være godt egnet som utgangspunkt for en fagartikkel. Det stilles krav til beskrivelser av nytteverdi, metodikk, etiske betraktninger og referansebruk. Kravene er dog ikke like strenge som ved vitenskapelige publikasjoner. Artiklene blir ikke fagfellevurdert, men Radforum kan tilby veiledning ved behov. Eventuelt tilbud om veiledning gis etter innsending, les mer om det her.

Manuskriptet sendes til ansvarlig redaktør Tone Rise. Benytt skriftstørrelse 12 og dobbel linjeavstand. Tabeller og figurer skal være selvforklarende. Eventuelle bilder må være høyoppløselige (helst minst 1Mb) og sendes som vedlegg i mail i jpg- eller png-format, rettigheter til trykking må dessuten være avklart. Struktur kan variere noe avhengig av artikkelens innhold, men artikkelen bør inneholde følgende:

• Innledning (bakgrunn for prosjektet/presentasjon av relevant litteratur).• Hoveddel (metode, resultat og diskusjon) • Avslutning (konklusjon, relevans for praksis/videre forskning). • Litteraturliste, som føres etter vancouvermodellen (se eksempel under). Litteraturlisten skal inneholde forfatterens etternavn og fornavnenes initialer, artikkelens tittel, tidsskriftets navn, årstall, volumnummer og første og siste side i artikkelen. Kun de seks første forfatterne skal navngis. Ved mer enn seks forfattere skrives de seks første + m.fl.

Eventuelle takksigelser føres etter konklusjonen, men før litteraturlisten. Lengde: maks 12 000 tegn (med mellomrom) eksklusiv litteraturliste.

Les også: Du kan få veiledning!

Stemmen fra praksis: Små artikler der hensikten er å belyse hva som skjer innen det radiograffaglige miljøet, for eksempel ved å fortelle om interessante betraktninger og nye metoder uten at det stilles strenge krav til metodikk og referansebruk. Slike artikler bør være på rundt 4000 tegn (med mellomrom). Eventuelle bilder må være høyoppløselige (helst minst 1Mb) og sendes som vedlegg i mail i jpg- eller png-format, rettigheter til trykking må dessuten være avklart.

Eksempler på litteraturlisteoppføringer:1. Rosenberg RD, Yankaskas BC, Hunt WC, Ballard-Barbash R, Urban N, Ernster VL et al. Effect of variations in operational definitions on performance estimates for screening mammography. Acad Radiol 2000; 7:1058-68. 2. Hofvind S, Geller B, Vacek P, Thoresen S, Skaane P. Using the European Guidelines to evaluate the Norwegian Breast Cancer Screening Program. Eur J Epidemiol. 2007; 22:447-55. Henvisning til bøker skal inneholde etternavn, fornavnenes initialer, boktittel, utgiversted, forlag, årstall. Det er også ønskelig at bokens ISBN-nummer oppgis.

Powered by Labrador CMS