Vil ha flere forskende radiografer


VED HÅKON HJEMLY, FAGSJEF I NORSK RADIOGRAFFORBUND

Jonathan McNulty som leder den europeiske radiografforeningen (EFRS), publiserte nylig en artikkel i foreningens publikasjon HealthManagement.org.

Der begrunner han hvorfor han mener det er behov for mer forskning innen medisinsk bildediagnostikk generelt og for involvering av radiografer spesielt. Han har blant annet med flere referanser til EFRS-samarbeidsprosjekter for etablering av tverrfaglige forskningsprosjekter i Europa. Av de profesjoner som bidrar innen klinisk bildediagnostikk og til evidensbasert kunnskap som støtter denne, er radiografer ofte oversett, skriver McNulty.

Radiografer er helt sentrale i alle undersøkelser og intervensjoner i bildediagnostiske avdelinger, og vi har av den grunn et profesjonelt ansvar for å bidra til evidensbasert praksis gjennom aktiv deltakelse i forskning. McNulty skriver også at radiografer må bevege seg fra kun å være forskningsassistenter til å bli fullverdig deltagende i forskningsprosjekter. McNulty ønsker dessuten mer radiografledet forskning av høy kvalitet for styrking av kunnskapsbasen profesjonen bygger på.

Les McNultys artikkel her.

Powered by Labrador CMS