Illustrasjonsfoto: Anne Elisabeth Næss

30 år med stråleterapiutdanning

Publisert

I disse dager markeres det at man har utdannet stråleterapeuter i overkant av 30 år i Norge. Fra en noe broket start og med et utgangspunkt med stor mangel på kvalifisert personell til å utføre stråleterapi har man til nå utdannet rundt 500 stråleterapeuter ved videreutdanningen i Oslo.Ved etableringen var det strid om hvorvidt radiografer og radiografutdanning skulle ligge til grunn for videre utdanning i stråleterapi. Utgangspunktet var pragmatisk, det var mangel på kvalifisert personell og også mangel på radiografkandidater, man dekket til en viss grad behovet ved å ansette engelske terapiradiografer samt at sykepleiere også var ansatt ved avdelingen på Radiumhospitalet.

Radiografbakgrunn og kunnskap innen anatomi, fysiologi og ikke minst strålefysikk – i dag er det selvsagt at slik må det være.

Norsk Radiografforbund var den gang engasjert med tillitsvalgte lokalt, og forbundets sentrale støttet opp i kampen for at en videreutdanning innen stråleterapi skulle være nettopp det, en videreutdanning for en yrkesgruppe med forkunnskaper innen feltet, og ikke en egen linjeutdanning der også andre helsepersonellgrupper kunne søke opptak.

Historien til nå har vist oss at ved mange utbyggingsskritt som har vært tatt med etablering av nye avdelinger for stråleterapi, har man ofte kommet litt til kort med rekruttering og utdanning av stråleterapeuter. Ved etablering av satellittavdelingen i Ålesund ble dette igjen et tema da det viste seg at det var vanskelig å rekruttere stråleterapeuter til avdelingen der.

Stråleterapiavdelingen ved St. Olavs hospital skulle ha det faglige ansvaret for drift, opplæring og rekruttering av personell til Ålesund, og de opprettet en egen prosjektgruppe for å se på rekruttering. Som en løsning vurderte prosjektgruppen å åpne for at bioingeniører kunne tilsettes, mot at de forpliktet seg til å ta et forkurs og videreutdanning i stråleterapi. Lignende rekruteringsproblematikk opplevde man også ved etableringen i Stavanger, der ville de løse rekrutteringsutfordringene med økt lønn til stråleterapeutene, og avdelingen lyktes med sin politikk – slik jeg husker det.

Pakkeforløp for kreft legger økt press på stråleterapiavdelinger, naturlig nok siden stråleterapi er en av hjørnesteinene i kreftbehandlingen i Norge. Kreftregisteret har anslått at antall krefttilfeller her til lands vil øke med 42 prosent for menn og 27 prosent for kvinner fram mot 2030. Den forventede økningen skyldes at befolkningen vokser, samt at andelen eldre øker. I sum vil det utgjøre opp mot 10 000 nye tilfeller årlig i 2030. I dag får rundt halvparten av pasientene tilbud om strålebehandling innen fristene som gjelder i pakkeforløpene, dette arter seg litt ulikt rundt i landet -men hovedbildet er at det her ligger en utfordring.

For å møte utfordringene fremover er flere nye stråleterapiavdelinger på planene, den første nye stråleenheten er lagt til Skien. Helse Sør-Øst legger opp til å etablere nye stråleenheter i sykehusområdene Akershus, Vestre Viken og Østfold frem mot 2030. På toppen av dette kommer etablering av to sentre for protonterapi i Norge fram mot 2025 – ett i Bergen og ett i Oslo.

Når vi samtidig vet vi at vi vil få naturlig avgang i form av alderspensjonister, er det ingen overdrivelse å si at utdanningstakten av stråleterapeuter bør noe opp. Sykehusene må derfor tenke rekruttering og utdanning av stråleterapeuter tidlig i en prosess rundt etablering av de nye terapisentrene.

Det bør ikke lenger være diskusjon om hvilken kompetanse som skal ligge til grunn for videreutdanning i stråleterapi: Radiografbakgrunn og kunnskap innen anatomi, fysiologi og ikke minst strålefysikk – i dag er det selvsagt at slik må det være. Stråleterapeutene er det selvsagte bindeleddet mellom pasient og teknologi innen stråleterapien, og denne rollen blir det viktig å fremme i årene som kommer.

I de senere år har stråleterapeutene markert seg gjennom forskning og artikler i Hold Pusten, og tre av de seks siste årene er det stråleterapeuter som fått prisen for beste fagartikkel publisert i Hold Pusten.Det lover bra for fremtiden for stråleterapeuter og stråleterapien i Norge.bent.ronny.mikalsen@radiograf.no

Powered by Labrador CMS