Foto: Håvard Ramstad
Foto: Håvard Ramstad

Folkehelse og pasientrettigheter

Publisert Sist oppdatert

Forbundsleder, Hold Pusten nr. 4/2013

Det er for tiden stor aktivitet i Helse- og omsorgsdepartementet. I løpet av noen dager i april ble det lagt frem to stortingsmeldinger og et lovforslag. 19.april ble meldingen Morgendagens omsorg lagt frem, og fredag 26.april la helseministeren frem Folkehelsemeldingen. Begge er interessante, og setter perspektiver og avdekker utfordringer i helse- og omsorgssektoren. I omsorgsmeldingen pekes det på behov for forskning og innovasjon i tjenestene. «Vi har mange meninger om omsorgssektoren, men for lite forskningsbasert kunnskap. De neste årene skal vi sørge for at omsorgssektoren kan bygge opp sitt eget kunnskapsgrunnlag», sa Støre da han la frem meldingen. Målsettingen er god, det stilles krav til nytenkning og handlingsvilje. Omsorgssektoren må endres dersom man skal levere tjenester med høy kvalitet.

Målet med den andre meldingen er å forebygge sykdom og fremme helse i alle sektorer i samfunnet. Det er hver enkelts ansvar. Og det er et felles ansvar, sa helseministeren idet han presenterte meldingen. Ifølge ministerens utsagn skyldes sykdom i økende grad måten vi lever på. Helse henger sammen med hvordan vi innretter samfunnet, sier Støre idet meldingen legges frem.

Som gode helsearbeidere må radiografer og stråleterapeuter slutte opp om tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom. Folkehelsemeldingen peker på konkrete tiltak som skal bidra til mer helse og mindre sykdom. Forebygging skal redusere risikoen for å bli syk, selv om det alltid er noen som vil rammes av sykdom til tross for at de har et sunt levesett. Uansett er det når sykdommen rammer, at den enkelte av oss er mest sårbar, og forventer at helsevesenet stiller opp og har tilbud om utredning, diagnostisering og behandling.

I denne sammenheng har helsedepartementet lagt frem endringsforslag i pasientrettighetsloven. Dette skjedde 11. april i år. Målsettingen med lovendringen er klar: Pasientene skal få raskere og mer konkrete tilbakemeldinger fra sykehusene når de henvises til utredning og behandling. Sykehusene settes under press. I lovutkastet settes en frist på ti dager for vurdering av en henvisning. Innen ti dager skal pasienten informeres om de vurderinger som er gjort, samtidig som tidspunkt for utredning og behandling skal fastsettes. Pasienten skal ikke lenger bli kasteball mellom helseforetak og nivåene i helsetjenesten. Pasientene gis en rettighet som forplikter sykehusene.

En del av lovendringen rammer særskilt vårt tjenesteområde. Det foreslås at private radiologiske institusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak, nå skal omfattes av retten til fritt sykehusvalg. Dette innebærer at pasientene fritt skal kunne velge mellom institusjoner som tilbyr radiologiske tjenester. Lovutkastet er oversendt Stortinget, og er nå til behandling i helse- og omsorgskomiteen. Arbeidet i komiteen vil vise hvordan de ulike partiene støtter opp om de forslag som fremmes. Lovendringen er av stor interesse, og som leder i Norsk Radiografforbund håper jeg inderlig at dette ikke kun blir skrivebordsgarantier, men konkrete lovkrav som skal etterleves.

«En del av lovendringen rammer særskilt vårt tjenesteområde. Det foreslås at private radiologiske institusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak, nå skal omfattes av retten til fritt sykehusvalg.»