Fritt behandlingsvalg

Publisert Sist oppdatert

«Vi er bekymret dersom man gjennom politiske vedtak medvirker til at offentlige helsetjenester taper i kampen om investeringer, personell og kompetanse.»Forbundslederen, Hold Pusten nummer 7 2014Fjorårets regjeringsskifte begynner å ta form. Fritt behandlingsvalg er et av de politiske tiltakene regjering nå innfører. Intensjonen er å øke brukerrettighetene. Saken har vært på høring, men allerede før høringsrunden er avsluttet, iverksettes tiltaket gjennom øremerkede midler i det fremlagte budsjett for 2015.

Norsk Radiografforbund er positive til regjeringens ønske om å redusere helsekøene, men vi er skeptisk til at man gjennom fritt behandlingsvalg utvikler en modell som en «ikke-integrert» del av spesialisthelsetjenestens regionale styringsnivå. Private aktører skal godkjennes, og det skal avtales pris, men dette skjer utenfor det regionale nivået. Dette er bekymringsfullt, spesielt med tanke på ansvarliggjøring og målsettingen om en helhetlig, likeverdig og kvalitetsgod helsetjeneste til hele befolkningen. Dagens system utelukker ikke private aktører fra å levere helsetjenester, men det forutsetter avtale som grunnlag for offentlig driftstilskudd. Norsk Radiografforbund er ikke motstander av at private aktører leverer helsetjenester. Vi opplever private aktører som et godt og seriøst supplement til det offentlige helsevesen. Men vi er bekymret dersom man gjennom politiske vedtak medvirker til at offentlige helsetjenester taper i kampen om investeringer, personell og kompetanse.

Dersom den politiske målsettingen er at flere skal behandles raskere og økonomi tas i bruk som virkemiddel, kan ordningen fort stimulere til at den økte kapasiteten rettes mot de enkle og lette sykdommene, mens man styrer unna de tunge, sammensatte og komplekse tilfellene. Fra forbundets side er vi også undrende til hvordan utredninger og behandlinger utført av private vil påvirke de pålagte tjenestene ved de offentlige sykehusene. Det er lite ønskelig at man gjennom ordninger der man tilrettelegger for økte pasientrettigheter, bidrar til å utvikle et todelt system for leveranse av helsetjenester.

I høringsnotatet omtales fritt behandlingsvalg som en viktig faktor for å stimulere det offentlige helsevesenet til økt effektivitet. Slik vi kjenner saken, vil økt konkurranse og privatisering innen bildediagnostikken i liten grad påvirke effektiviteten ved avdelingene. Skal bildediagnostikken ved de offentlige sykehusene effektiviseres, skjer ikke dette gjennom konkurranse, men gjennom økte bevilgninger til utstyr og personell.

Norsk Radiografforbund støtter opp om en helsepolitikk der pasientrettighetene øker, der pasientene gis rett til å gjøre egne valg basert på god og kunnskapsbasert informasjon. Men vi er skeptiske til innføring av et system der vesentlige og avgjørende elementer ikke er godt nok avklart før tiltakene iverksettes. Vårt synspunkt er at man i forkant av innføringen av fritt behandlingsvalg må avklare de økonomiske og organisatoriske utfordringene ordningen vil medføre for spesialisthelsetjenesten i sin helhet.

Intensjonen er god, og vi støtter opp om regjeringens målsetting om å stimulere til kapasitetsøkning som kommer den enkelte pasient til gode.annapett@radiograf.no

Powered by Labrador CMS