Gjesteleder/kommentar: Er vi forberedt?

Denne kommentaren sto på trykk i Hold Pusten nummer 2 2014.

«Det er nødvendig å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å kunne møte den store økningen i antall krefttilfeller i årene som kommer.»

Sitatet er hentet fra «Nasjonal kreftstrategi 2013–2017 – Sammen mot kreft». Kreftstrategien beskriver en økning i antall krefttilfeller i Norge og strålebehandling som en viktig behandlingsform mot kreft. Strålebehandling krever faglig kompetanse, tilstrekkelig med personell og oppdatert teknologisk utstyr. Ifølge Kreftregisteret vil antallet personer som får kreft i Norge, øke fra i underkant av 30 000 i dag til cirka 40 000 personer per år i 2030. Den forventede økningen skyldes blant annet bedre diagnostikk og økt bruk av screening, men den viktigste årsaken er den økende andelen eldre i befolkningen, da risikoen for kreft øker med stigende alder. Er vi som stråleterapeuter forberedt på fremtiden slik at vi kan tilby alle med behov strålebehandling?

Totalt er det rundt 340 stråleterapistillinger fordelt over hele landet. De største byene har tilstrekkelig med stråleterapeuter, men slik er dessverre ikke situasjonen over alt. Flere av de mindre byene sliter med rekrutteringen, noe som fører til lavere behandlingskapasitet. Selv om de største byene har tilstrekkelig med stråleterapeuter i dag, melder flere at situasjonen vil endre seg i løpet av en fem til ti års periode som følge av at mange stråleterapeuter går av med pensjon.

Kreftstrategien har søkelys på at kreftpasienter skal komme raskt i gang med behandling. Målsetningen er at 80 prosent av kreftpasientene skal ha fullført utredning og være i gang med behandling innen 20 virkedager etter at sykehusene har mottatt henvisning. Resultatet er økt behov for kapasitet både på røntgen- og stråleterapiavdelingene.

Partikkelterapi er på vei inn, men foreløpig er arbeidsomfanget for oss som yrkesgruppe og hvor mange steder som vil tilby behandlingen uavklart. Partikkelterapi er behandling med protoner og karbonioner fremfor fotoner som benyttes ved ordinær strålebehandling. Behandlingen er mer nøyaktig slik at høyere stråledoser kan benyttes på dyptliggende svulstvev samtidig som at nærliggende friskt vev skånes. Kombinasjonen av dagens regionale ansettelsesbehov med nærmeste års pensjonister, fremtidens forventede økning av krefttilfeller, målsetning om raskere behandlingsoppstart og introduksjon av partikkelterapi fører til en utfordrende balansegang mellom tilbud og etterspørsel av stråleterapeuter.

«En sunn balanse mellom tilbud og etterspørsel av stråleterapeuter vil gjøre yrket attraktivt, føre til at dyktig kompetanse tiltrekkes utdanningen og at behovet for strålebehandling dekkes.»

Blir vi for mange stråleterapeuter, vil det føre til økt arbeidsledighet, økt bruk av vikariater og flere deltidsansatte. Verken radiografutdanningen eller videreutdanningen i stråleterapi er tjent med at yrkene blir ansett som lite attraktive.

På den annen side vil for få stråleterapeuter gjøre utdannelsen attraktiv og tiltrekke dyktig kompetanse, men vil føre til lavere behandlingskapasitet.

Vi har et stort samfunnsansvar som stråleterapeuter ved at vi tilbyr lindrende og helbredende behandling mot kreft. En sunn balanse mellom tilbud og etterspørsel av stråleterapeuter vil gjøre yrket attraktivt, føre til at dyktig kompetanse tiltrekkes utdanningen og at behovet for strålebehandling dekkes.

Jeg mener at NRF bør involvere seg i kartlegging av fremtidens behov for stråleterapeuter og er glad for at forbundsleder Anna Pettersen tar utfordringen. En regional kartlegging av hvor mange som har fått tilbud om 100 prosent stilling kort tid etter endt utdannelse og hvor mange som går av med pensjon, vil gi oss en indikasjon på ansettelsesbehovet i nærmeste fremtid. Resultatene kan sammen med prognosen for økning i antallet krefttilfeller brukes slik at Høgskolen i Oslo og Akershus, som utdanner stråleterapeuter, sammen med sykehusene tilrettelegger for en langsiktig plan med en sunn utdanningsrate.

Les også Hold Pustens sak om nedgangen i antallet stråleterapistudenter i nummer 2 2014 (papirutgave).

[email protected]

Powered by Labrador CMS