Hvis Eriksson får det som han vil

Publisert Sist oppdatert

«Med disse forslagene vil statsråden skape det han kaller et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv. Arbeidstakerorganisasjonene ser derimot på dette som et angrep på viktige og sentrale vernebestemmelser.»

Forbundlederen i Hold Pusten nummer 5 201411. juni 2014 lanserte arbeidsminister Robert Eriksson ulike forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Forslagene er mange og til dels provoserende. Det skal bli enklere å ta i bruk midlertidig tilsetting, rammene for overtidsarbeid utvides, man skal kunne avtale lengre vakter, beregningsfaktoren ved beredskapsvakt endres til 1/8, det åpnes for mer søndagsarbeid, og Arbeidstilsynet gis utvidet kompetanse til å kunne godkjenne alternative arbeidstidsordninger. I tillegg heves aldersgrense fra 70 til 72, alternativt 75 år, samtidig som en fjerner adgangen til å kunne avtale en lavere bedriftsintern avgangsalder. Med disse forslagene vil statsråden skape det han kaller et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv. Arbeidstakerorganisasjonene ser derimot på dette som et angrep på viktige og sentrale vernebestemmelser. Endringsforslagene skal sendes ut på høring, og som part i arbeidslivet får vi i Norsk Radiografforbund mulighet til å uttale oss i saken. Hvordan vil så disse endringene slå ut for våre medlemmer, og hvordan vil endringene påvirke arbeidsvilkårene på den enkelte arbeidsplass? Man kan stille seg spørrende til om endringsforslagene har sin forankring i arbeidslivet, eller om dette kun er et grep for å innfri politiske målsettinger. En titt inn på eget arbeidsområde viser at dagens lovgivning på enkelte områder er for begrensende. De tillitsvalgte sliter blant annet med å få på plass gode og hensiktsmessige arbeidstidsordninger. Man må derfor være redelig og vurdere hvilke av disse endringene som åpner mulighetene for en bedre drift, til det beste for pasientene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne. For de av våre medlemmer som fungerer i beredskapsvakter, vil lovendringen om å endre omregningsfaktoren fra 1/5 til 1/8 kunne ha betydning. Det avgjørende er likevel hvor bundet den enkelte er i beredskapsperioden. Krav til responstid vil være avgjørende, og slik de fleste beredskapssystemene fungerer i dag, så har man forhandlet seg frem til en annen omregningsfaktor enn dagens lovgivning. Man bør derfor kunne gå ut fra at de samme vurderinger vil komme til anvendelse på tross av forslag til endringen i loven. Alternativet er å øke omfanget av tilstedevakt. Det åpnes for utvidet ramme for pålagt overtidsarbeid. Vi vet allerede at det på enkelte arbeidsplasser jobbes utover lovens ramme for overtidsarbeid, selv med arbeidstilsynets velsignelse. Lovendringen om utvidet overtid kan løse kortsiktig mangel på arbeidskraft, men slik jeg vurderer det, så løser man ikke behovet for kvalifisert arbeidskraft ved å pålegge mer overtidsarbeid. Løsningen er flere ansatte. Et av endringsforslagene som er i tråd med våre interesser, er å utvide Arbeidstilsynets kompetanse til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger. Dette dreier seg blant annet om å kunne fravike dagens lovgivning, der sentrale fagforeninger har vetorett. For Norsk Radiografforbund er det ønskelig med endringer innenfor dette området, da dagens lovgivning er for begrensende. Det lanseres ulike endringsforslag, så her må man vurdere hvilke av endringsforslagene som er mest hensiktsmessig, og som forbundet kan gi sin tilslutning. Den mest kontroversielle er forslaget om å utvide adgangen til midlertidig ansettelse i ni eventuelt 12 måneder uten vilkår, men med begrensninger for å hindre misbruk. Midlertidig ansettelse er en kjent problemstilling, og noe også våre medlemmer rammes av, selv innenfor dagens lovgivning. Endringsforslaget er ikke bare kontroversielt for arbeidstakerorganisasjonene. Også de politiske partiene i opposisjon, inkludert støttepartiet Venstre, har klare innsigelser mot en slik lovendring. På dette området kan det bli interessant å se hvordan det endelige utkastet til lovendring blir etter høringsrunden og behandlingen i Stortinget. Også ferieavviklingen rundt om i avdelingene påvirker arbeidstidsordningen. Hjelpeturnuser får det hele til å gå opp, der noen av dere jobber ekstra, fyller opp hullene i turnus, og bidrar til at sykehusene også dette året leverer en forsvarlig helsetjeneste til befolkningen. Jeg takker dere alle for at dere stiller opp, og ønsker dere en riktig fin sommer, både i tiden der dere må være på jobb, og når dere låser garderobedøren og forlater arbeidsplassen for å nyte en velfortjent ferietid! God sommer til dere alle! annapett@radiograf.no

Powered by Labrador CMS