Kliniske spesialister i stråleterapi

Sist uke hadde jeg gleden av å overrekke diplom til de første kandidatene som har gjennomført forbundets interne spesialistprogram. Overrekkelsen skjedde under festmiddagen på stråleterapimøtet i Bergen den 24. mars.

Publisert Sist oppdatert
Fem kandidater entret podiet og fikk tildelt diplom som bekreftelse på gjennomført og bestått kvalifiseringsprogram innen stråleterapi. I samarbeid med stråleterapiavdelingen i Tromsø, Bergen og på Radiumhospitalet har Norsk Radiografforbund gjennomført et pilotprosjekt for å få testet ut opplæringsmodellen i forbundets interne spesialistgodkjenning. Situasjonen er unik da pilotene er de første som tildeles forbundets spesialistgodkjenning. En stor takk til pilotene, de lokale veilederne, ledelsen på avdelingene og vurderingskommisjonen. Alle har bidratt til at programmet ble gjennomført. En særskilt takk til vurderingskommisjonen, som ikke bare vurderte det faglige nivået til kandidatene, men også bisto forbundet i vurderingen av selve spesialistprogrammet, nivåsettingen på det faglige innholdet, og vilkår for den praktiske gjennomføringen. Pilotene har gått foran, de har banket på lukkede dører, og gjennom kyndig veiledning fått innsyn i tilgjengelige kunnskapsbaser. Gjennom krav til egenlæring er pilotene blitt bevisst bruken av metode som et analytisk verktøy for egen fagutvikling, og forhåpentligvis er det innenfor dette området spesialistkompetansen nå blir tatt i bruk i avdelingene. Forbundet sitter på evalueringsrapporter fra de ulike aktørene i pilotprosjektet, og vil i løpet av våren utarbeide en rapport som tar for seg de ulike fasene i prosjektet. En del av tilbakemeldingen tilsier at opplæringsmodellen nok må endres for å få til en praktisk og fleksibel gjennomføring. Pr.d.d. er modellen for statisk, og mye av læringsområdene er beskrevet i fortid og ikke med fokus på nåtidens utfordringer og forventet læringsutbytte hos kandidatene. Modellen vil nok endres, samtidig som det vil bli gitt rom for fagspesifikk fordypning. Prosessen med å revidere modellen vil skje i samarbeid med de involverte i prosjektet, og mest sannsynlig kommer forbundet til å be om ytterligere innspill underveis. Forbundet har også inngått avtale med Høgskolen i Sør-Trøndelag om å få vurdert faginnholdet i spesialistprogrammet opp mot krav til mastergrad, da med tanke på innpass i en erfaringsbasert eller klinisk master. Denne vurderingen vil inngå som en del av den totale evalueringsrapporten fra prosjektet. Radiografifaget og stråleterapifaget er i stadig utvikling, teknologien gir oss andre faglige utfordringer enn for 20 år siden. For å etterleve nåtidens faglige utfordringer, stilles det krav til forskning og fagutvikling, og spesialistgodkjenningen er et steg i riktig retning i en slik utvikling. Parallelt med av spesialistene avslutter sitt kvalifiseringsprogram, tilsettes Solveig Hofvind som den første professor i radiografi ved Høgskolen i Oslo. En stor takk til Solveig som går foran og viser vei. Et professorat er et viktig steg i utviklingen av fag og profesjon. Norsk Radiografforbund gledes over tilsettingen og sender sine gratulasjoner til Solveig Hofvind.