Kommersielle kurs på sykehus – igjen!

Publisert Sist oppdatert
«Derfor er det beklagelig dersom fokuseringen på kommersiell aktivitet ved et sykehus skaper inntrykk av at Norsk Radiografforbund er en gjeng med egoister.»I min leder i Hold pusten nummer 2 2015 retter jeg søkelyset mot kommersiell aktivitet ved sykehusene, og stiller spørsmål ved hvor dette har sin forankring. Eksempelet er annonseringen av CT-kurset ved Sykehuset i Vestfold. Når jeg som forbundsleder stiller disse spørsmålene, er det ikke for å være usaklig, men for på en ærlig og ryddig måte rette et kritisk søkelys mot en aktivitet som ut fra min forståelse ikke er innenfor de rammer og det samfunnsansvar som er tillagt de offentlige sykehusene. Det er ikke tvil om at sykehusene har strenge krav til inntjening, men da gjennom aktiviteter i leveranse av helsetjenester basert på refusjonsordninger gitt gjennom politisk vedtak. Og det er via de offentlige tilskuddene kravene til inntjening er regulert. Derfor er det berettiget å stille spørsmål ved på hvilket tjenestenivå denne type kommersiell aktivitet har sin forankring, i den enkelte avdeling, på klinikknivå, innenfor det enkelte helseforetak eller i de overordnede oppdragene gitt via de regionale helseforetakene. Noen har via Facebook kommentert min forrige leder, derfor velger jeg i dette nummeret av Hold Pusten å utdype mitt innlegg og forhåpentligvis avklare noen problemstillinger tilknyttet mine utsagn. Tematikken er av politisk interesse, og mitt engasjement må ser i lys av rollen som forbundsleder. Dette dreier seg ikke om misunnelse eller redselen for konkurranse, men springer ut av et redelig engasjement i rollen som politisk leder i Norsk Radiografforbund.Kompetanseheving er et viktig satsingsområde i forbundets politiske arbeid, og alt av kurs, seminarer, konferanser og formelle utdanninger anses som viktige bidrag. I et slikt perspektiv er alle tilbud av interesse, i konkurranse eller ikke, og som forbundsleder gleder jeg meg over de tilbud som er på markedet, ikke minst når de er dekkende for de kompetansekrav som er relevante for våre medlemmer. Derfor er det beklagelig dersom fokuseringen på kommersiell aktivitet ved et sykehus skaper inntrykk av at Norsk Radiografforbund er en gjeng med egoister. Vi ønsker å være seriøse, i møte med egne medlemmer, ledere, samarbeidspartnere, politikere og byråkrater i departement og direktorat. Vårt mål er å være målbærer av våre medlemmers interesser og en tydelig stemme i den politiske debatten innenfor de områdene våre medlemmer har sitt virke. Vi ser med glede på at man lokalt tar initiativ og arrangerer fagseminarer der man også inviterer kolleger, men det bør skje utenfor det kommersielle og krav til økonomisk avkastning. Og vi er ikke kritisk til konkurranse fra andre kursleverandører. Vi jobber innenfor rammer der konkurranse trigger oss i vårt arbeid, så tilbudet om CT-kurs ved Sykehuset i Vestfold vekker verken misunnelse eller frykt for manglende inntjening av kurspenger hos oss. Vår kursaktivitet er et medlemstilbud, der vi som forbund primært ikke skal tjene penger, men bidra med tilbud om faglig oppdatering. Prisen på våre kurs er derfor lagt så lavt som mulig, kalkulert inn for reell kostnadsdekning, og ikke som et overskuddsforetak. Vår aktivitet retter seg i stor grad derfor også inn mot de snevre fagområdene, som for eksempel nukleærmedisin og stråleterapi, områder der vi vet at hvert kurs vil ha få deltakere. Avslutningsvis må jeg bare beklage dersom noen personlig føler seg støtt av mine utsagn i forrige leder. Min skepsis retter seg ikke mot enkeltindivider, men mot den rolle og ansvar som er tillagt de ulike offentlige tjenestenivåene. Her har sykehusene en viktig rolle, og mange av våre medlemmer er sentrale aktører i leveransen av pålagte helsetjenester. Jeg ønsker arrangørene av CT-kurset i Vestfold lykke til med arrangementet!annapett@holdpusten.noDette innlegget sto på trykk i Hold Pusten nummer 3 2015.
Powered by Labrador CMS