Foto: Anne Elisabeth Næss

Pakkeforløp og ressurser

Norsk Radiografforbund ser med bekymring på at avdelinger innen bildediagnostikk og stråleterapi pålegges stadig nye oppgaver uten at det følger ressurser med, skriver NRF-lederen.

Publisert Sist oppdatert

«Norsk Radiografforbund deler denne oppfatningen og ser med bekymring på at avdelinger innen bildediagnostikk og stråleterapi pålegges stadig nye oppgaver uten at det følger ressurser med.»

Forbundslederen fra Hold Pusten nummer 1 2017Pakkeforløp for kreft ble etablert i 2015, og siden er det innført 28 forløp og 31 diagnoseveiledere for fastlegene. Ordningen skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasientene gjennom raskere og bedre pasientforløp ved mistanke om kreft. Det er vanskelig å ikke anerkjenne bakgrunnen og viljen som ligger bak, pasientene skal sikres i utrednings- og behandlingsløp, slik sett fungerer pakkeforløpene som klare politiske styringssignaler for sykehusene og ikke minst de bildediagnostiske avdelingene.

Sykehusavdelingene er travle arbeidsplasser, og det er bekymringsfullt at nye oppgaver og pålegg legges dit uten at det følger nødvendige ressurser med. Sykehusene har i ulik grad klart å følge opp de krav som ligger i de enkelte pakkeforløp, og de største helseforetakene innfrir kravene i mindre grad enn de små. Likevel må ordningen ses på som en milepæl for pasientene i det de skaper forutsigbarhet i en ellers vanskelig situasjon.

Inspirert av de positive sidene med pakkeforløp for kreft kommer det flere pakkeforløp. I årets statsbudsjett økes innsatsen og bevilgningene til revidering av de nasjonalfaglige retningslinjene for rehabilitering og behandling av hjerneslag i Norge. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide pakkeforløp for pasienter med hjerneslag, etter modell av pakkeforløp på kreftområdet. Igjen, vi vet, og ikke minst radiografer vet at tidlig og riktig diagnostikk av hjerneslag er helt essensielt for utkomme og overlevelse for en slagrammet pasient.

Bildediagnostikk er helt sentralt i gjennomføringen av de ulike pakkeforløpene, og det ble tidlig uttrykt bekymring for at alle vedtatte pakkeforløp ville ta en stor del av tilgjengelig kapasitet samt fortrenge behandling og oppfølging av pasienter med andre sykdommer enn kreft. Denne bekymringen ble sist løftet fram av pasient- og brukerombudene i Stortingsmelding nummer 13; «Kvalitet og pasientsikkerhet», som ble lagt fram i desember i fjor.

«Ombudene mener at det ikke er gjort tilstrekkelige administrative grep ved innføringen av pakkeforløpene. Ved implementeringen ble det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til tidligere flaskehalser som radiologi, patologi og mangel på operasjonsstuer.»

Norsk Radiografforbund deler denne oppfatningen og ser med bekymring på at avdelinger innen bildediagnostikk og stråleterapi pålegges stadig nye oppgaver uten at det følger ressurser med. Vi vet at ved flere avdelinger er arbeidspresset så stort at det meldes om fare for at det går utover kvalitet og pasientsikkerhet.

Nye pålagte oppgaver for sykehusene kombinert med streng budsjettkontroll gjør at bildediagnostikk blir en enda trangere flaskehals for pasientene. Alle gode formål og pakkeforløp til tross, utredningskapasitet må bygges ut i takt med ambisjonene og de gode intensjonene som ligger til grunn ved innføring av pakkeforløpene. Bildediagnostikk har tradisjonelt vært en støttefunksjon for blant annet for medisin og kirurgi, men har i de siste 10 år blitt stadig mer sentral i utredning og monitorering av pasientbehandling. I det perspektivet kan ikke bildediagnostikk- og stråleterapiavdelinger tas som en selvfølge, disse høyt spesialiserte avdelinger må bemannes med kompetanse og utstyres i tråd med de oppgaver de er satt til å løse. Ambisjonsnivået innen de forskjellige pakkeforløpene må følges opp gjennom bevisst politikk på kapasitetsutnytting av kostbart utstyr i sykehusene.bent.ronny.mikalsen@radiograf.no

Powered by Labrador CMS