Radiografpensjonistene kommer

Publisert

Vi har lenge sagt at vi er en ung yrkesgruppe i Norge, Norsk Radiografforbund feiret sitt 40-årsjubileum i 2013 – nå har vi som yrkesgruppe blitt såpass tilårskommen at vi i de senere årene har registrert at de første pensjonistene i våre rekker, det er ikke så mange foreløpig – men de kommer. Nye pensjonister befinner seg gjerne tidlig i 60-årene og er relativt unge sett opp mot gjennomsnittlig levealder i Norge på i overkant av 82 år. Vi kan med andre ord se fram mot en gruppe som vil vokse og gjøre seg gjeldende, også i vårt forbund.

Pensjonistforum skal være et viktig ledd i Norsk Radiografforbunds initiativ med tanke på å bygge opp og ha en mer målrettet politikk overfor pensjonistgruppen.

I vårt sentralstyremøte i mars i år vedtok vi å opprette Norsk Radiografforbunds pensjonistforum som et svar på de utfordringer rundt spørsmål om pensjon og som et tilbud til våre medlemmer som er eller ser fram til å bli pensjonister.Yrkestittelen røntgenograf ble i 1974 erstattet med betegnelsen radiograf, som også innbefattet at radiograf ble en del av den offentlige godkjenningsordningen for helsepersonell som stiller krav til autorisasjon. Radiograftittelen innebærer etter denne milepælen et offentlig godkjenningsstempel.

De aller fleste av våre medlemmer arbeider i offentlig sektor eller i privat «offentlignær» sektor, les finansiert over offentlige bevilgninger i Stortinget og/eller etter avtaler med de regionale helseforetak.

Mange vil se på pensjon som utsatt lønn for oss i offentlig sektor, våre sektorer har ikke vært lønnsledende, men vi har tradisjonelt hatt en «sikring» i gode pensjonsvilkår. Etter endringer i folketrygden gjennom pensjonsforliket i Stortinget er offentlig tjenestepensjon kommet under press, og fagorganisasjonene har i de senere årene måttet være mer på banen i pensjonsspørsmål. Flere spørsmål rundt offentlig tjenestepensjon er uløst, og vi forventer at pensjon blir et høyaktuelt tema i 2018.

Pensjonistforum skal være et viktig ledd i Norsk Radiografforbunds initiativ med tanke på å bygge opp og ha en mer målrettet politikk overfor pensjonistgruppen. En endring i sammensetningen av medlemsmassen medfører endringer i politikk og på hvem som skal ha innflytelse på denne politikken. Her kan forumet være bindeleddet mellom pensjonistene som interessegruppe og NRF.

Forumet skal kunne gi innspill til NRF i alle saker som er relevante for radiografpensjonistene, for eksempel i høringssaker, og de skal kunne representere NRF i fora der pensjon og spørsmål vedrørende pensjonister er på agendaen. Vårt pensjonistforum skal videre være et sted våre medlemmer kan ta opp aktuelle faglige og samfunnsmessige saker av interesse for pensjonistmedlemmene og for NRF.

Alle pensjonistmedlemmer og andre med interesse for tematikken kan på sikt inngå i forumet og inneha stemmerett ved valg på pensjonistforums styringsgruppe.

Radiografer og stråleterapeuter kommer alle i en kategori med lengre utdanning, kommer relativt senere i jobb, noe som igjen påvirker opptjeningstid i en folketrygd med alleårsregel – resultatet er at det nesten aldri er for tidlig å tenke pensjon – spesielt din egen om du har passert de 40. Pensjonistforum ble formelt etablert med egen styringsgruppe den 9 august i år. Styringsgruppen er sammensatt av ildsjeler fra det ganske land og med lang fartstid innen våre fagområder.

Medlemmene i styringsgruppen har vært i virket radiografi fra utdanningene ble etablert i Norge og til i dag. De bærer således med seg radiografiens og stråleterapiens historie i hele dette tidsrommet.

Konkret vil derfor styringsgruppen få en viktig rolle i å legge til rette for å samle radiografiens og stråleterapiens historie i Norge – fra starten – og fram mot NRFs 50-årsmarkering i 2023.

En markering jeg forventer også peker framover der også andre grupper med sitt utspring fra radiografprofesjonen får sin plass. Det i seg selv blir et spennende arbeid.

Jeg ønsker pensjonistforum og styringsgruppen lykke til med sitt arbeid til beste for alle våre grupper.bent.r.mikalsen@radiograf.no

Powered by Labrador CMS