Statsbudsjettet 2012

Som forbundsleder gledes jeg over at tjenesteområdene der radiografer og stråleterapeuter har sitt virke, er så sterkt fremhevet i det fremlagte statsbudsjett.

Publisert Sist oppdatert
Torsdag 6. oktober kl. 10.00 ble statsbudsjettet lagt frem. Det bærer preg av en kommende samhandlingsreform med kommunal medfinansiering og betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Likevel styrkes sykehusøkonomien med 1,4 milliarder. Det legges opp til en forventet vekst innen poliklinisk aktivitet bl.a. innen radiologi på 6,5 %. Oppmerksomheten rettes mot tilbudet til kreftpasientene. Økningen i budsjettet skal komme kreftpasientene til gode, og det stilles krav til de regionale helseforetakene om at kapasiteten innen tjenestene tilpasses behovene. Et annet klart definert helsepolitisk mål, er etablering av tilbud om øyeblikkelig hjelp ved mistanke om alvorlig sykdom. Tjenestetilbudet balanserer i krysningspunktet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, og kan medføre at radiografifaglige tjenester etterspørres innenfor andre rammer enn dagens legevakt og akuttmottak. De politiske føringene er gitt, på tross av diskusjonene om hvilke sykehusfunksjoner som skal være hvor, og om lokalbefolkningen protesterer på nedleggelse av tjenestetilbud. Tilgjengeligheten til radiologiske undersøkelser skal prioriteres, og det påpekes nok en gang at private røntgeninstitutt skal inngå i det samlede tilbud av spesialisthelsetjenester, både som et supplement og et korrektiv til det statlige tilbudet. ”Det er en målsetting at takst- og refusjonssystemet skal bidra til en mest mulig effektiv utnyttelse av de samlede ressursene i helsesektoren. Etter folketrygdloven § 5-5 ytes stønad til dekning av utgifter til prøver, undersøkelser og behandling som er omfattet av avtale mellom røntgenvirksomhet og regionalt helseforetak. Det kan likevel kreves trygderefusjon utover de ev. volumbegrensninger som er nedfelt i avtalene. Undersøkelser ved røntgeninstitutt må være rekvirert av lege, tannlege, kiropraktor eller manuellterapeut”. Dette er sterke politiske føringer. Her åpnes det for trygderefusjon utover inngåtte avtaler. Målsettingen er at ledig kapasitet skal tas i bruk, pasientene skal selv ikke måtte betale, og private leverandører skal slippe å markedsføre tjenester gjennom tilbud om raskere undersøkelser, dersom pasientene betaler selv. Forventningen er ikke kun rettet mot de private, krav om økt poliklinisk aktivitet er også rettet mot helseforetakene, og tidsgarantiene med de politisk pålagte prioriteringene utfordrer fagmiljøet. Det som derimot ikke finnes i det fremlagte budsjett, er investeringsbevilgninger. Ordningen med investeringstilskudd er ikke videreført. Derimot kan enkelte større prosjekter delvis lånefinansieres ved låneopptak gjennom Helse- og omsorgsdepartementet. Et av prosjektene som tas inn i låneordningen i 2012, er utbygning av ny A-fløy ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, hvor det blant annet planlegges permanent tilbud innen PET-CT. Som forbundsleder gledes jeg over at tjenesteområdene der radiografer og stråleterapeuter har sitt virke, er så sterkt fremhevet i det fremlagte statsbudsjett.