Styring og strategi for screening

Publisert Sist oppdatert

«Vi er skeptiske dersom styringsmekanismene og planene for nasjonale screening-programmer ikke har en politisk forankring, og ikke inngår som en del av den helsepolitiske debatten.»Forbundlederen i Hold Pusten nummer 6 2014Nasjonale screeningprogrammer skaper både faglige og politiske debatter. Det at man velger å bruke helseressurser på friske på jakt etter sykdom, gir grunnlag for diskusjoner faglig så vel som økonomisk, det vekker etiske problemstillinger, og det utfordrer det politiske miljøet. Derfor har Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet forslag til styringsstruktur for nasjonale screeningprogrammer. Saken har vært på høring. Norsk Radiografforbund er ikke med på mottakerlisten over høringsinstanser, men har likevel valgt å avgi høringssvar, da screeningprogrammer er aktuelle også for våre fagområder.

Rapporten som danner grunnlag for høringsrunden, er utarbeidet av en arbeidsgruppe satt sammen av blant annet representanter fra de regionale helseforetakene. Norsk Radiografforbund støtter arbeidsgruppens anbefalinger om å innføre et system for styring av nasjonale screeningprogrammer, og vi har ingen innsigelser når det gjelder arbeidsgruppens forslag til en styringsmodell der man velger å inkludere fagmiljøer og brukerinteresser. Det vi derimot har påpekt som en svakhet i anbefalingen, er den manglende koblingen mot det politiske system, og vi etterspør på hvilket nivå i den foreslåtte styringsstrukturen man etterspør politisk forankring.

Slik vi forstår beskrivelsen av styringsmodellen, kan det virke som om oversendelsen til Helse- og omsorgsdepartementet først skjer etter at helsedirektøren har kommet med en anbefaling. I utgangspunktet kan hvem som helst foreslå igangsetting av screeningprogrammer. Slik styringsstrukturen er utformet i det forslaget som er ute på høring, er Helsedirektoratet saksbehandler. Den anbefaling helsedirektøren gir, bygger på behandlingsrunder internt i direktoratet, gjennom vurderinger i en oppnevnt ekspertgruppe, gjennom behandling i et Nasjonalt screeningråd, alternativt også innom en referansegruppe, og til slutt gjennom en bred offentlig høringsrunde.

Norsk Radiografforbund er av den oppfatning at utvikling av screeningprogrammer må ha en sterk politisk forankring. I vårt høringssvar påpeker vi dette. Vi har ingen innsigelser mot at ivaretakelsen av utredning og oppfølging av screeningprogrammene tillegges Helsedirektoratet. Men vi er skeptiske dersom styringsmekanismene og planene for nasjonale screeningprogrammer ikke har en politisk forankring, og ikke inngår som en del av den helsepolitiske debatten.

Det er viktig at vi som forbund har et overordnet blikk, og ikke kun vurderer det fremlagte forslaget i forhold til en byråkratisk, strukturell oppbygning. Vårt søkelys er rettet mot de politiske prosessene og den til enhver tid rådende helsepolitikk, som så igjen skal danne grunnlaget for utvikling av gode nasjonale tjenestetilbud.annapett@radiograf.no

Powered by Labrador CMS