FOTO: TONE RISE
FOTO: TONE RISE

Tid for arbeidstid

Publisert Sist oppdatert

«Med dette forslaget kan arbeidsgiver pålegge ansatte ned til ni timer hvile uten avtale, verken med arbeidstaker eller tillitsvalgt.»

Forbundslederen Hold Pusten nummer 6 2015Den 15. august 2014 nedsatte regjeringen Arbeidstidsutvalget, og deres rapport ble overlevert Arbeids- og sosialdepartementet i januar i år. Utvalget foreslår flere endringer som vil kunne få konsekvenser for alle radiografer og stråleterapeuter som inngår i skift- og turnusordninger.

Arbeidstidsutvalget har høstet kritikk for å utelukkende se arbeidsgiverperspektivet i sitt arbeid, og et mindretall i utvalget, bestående av arbeidslivseksperter, fraråder faktisk det flertallet i utvalget har foreslått. Kritikk har også kommet på at utvalgets arbeid nærmest er initiert av konflikter om turnusarbeid ved Ahus, samt at dette blir en for snever tilnærming når man skal se på endringer i lovverk som omhandler arbeidstid. I tillegg vil foreslåtte endringer ramme skift- og turnusarbeid uforholdsmessig, ingen av arbeidstakerorganisasjonene har da heller vært invitert inn til å delta i arbeidet med rapporten.

Hva går så forslagene ut på?

Flertallet i arbeidstidsutvalget mener blant annet at arbeidsgiver ensidig skal bestemme, uten å måtte gjøre avtale med tillitsvalgt eller ansatt, gjennomsnittsberegning av arbeidstid og redusert daglig arbeidsfri mellom to vakter. Både arbeidsmiljøloven og EUs arbeidstidsdirektiv sier at man skal ha minimum elleve timer hvile i døgnet. Med dette forslaget kan arbeidsgiver pålegge ansatte ned til ni timer hvile uten avtale, verken med arbeidstaker eller tillitsvalgt. Arbeidstakerne har gjennom sine tillitsvalgte kunnet avtale unntak fra ellevetimersregelen, det nye nå kan bli at unntaket blir regelen. Det kan få merkbare følger for de med noe reisevei til og fra arbeidssted etter for eksempel en kveldsvakt med påfølgende dagvakt.

Forslagene vil i realiteten kunne bety at arbeidsgiver ensidig kan fastsette de fleste skift- og turnusordninger i helsesektoren, og det vil være et langt skritt vekk fra den lange tradisjon at utfordringer knyttet til arbeidstid løses av partene lokalt. Et samfunnsansvar partene lokalt har tatt og i all hovedsak har løst uten større problemer i lang tid. De foreslåtte endringene vil gi arbeidsgiver utvidet styringsrett på bekostning av den enkelte ansatte og deres tillitsvalgte og samlet sett redusere den enkeltes innflytelse på sin egen arbeidstid.

Arbeidstidsutvalgets rapport kommer samtidig som vi ser at kravene til produksjon og frister for å levere tjenester innen våre områder stadig strammes til.

Sammenholdt med de utfordringer helsevesenet har med tanke på krav til å levere tjenester med stadig kortere frister, levere på pakkeforløp, levere på kvalitet mv. der det stadig ser ut for at kapasitetsutfordringer «løses» med at den enkelte må strekke seg stadig lenger. Kravene til effektivitet presser arbeidstakere lokalt til å strekke strikken og stadig øke produksjon uten at personellsituasjonen bedres eller at økt produksjon tenkes kompensert.

Muligheten for medbestemmelse og for å kunne påvirke egen arbeidssituasjon, blant annet når det gjelder arbeidstid, er en av de mest forebyggende arbeidsmiljøfaktorene. En forringelse av arbeidstidsbestemmelsen for de ansatte i helsesektoren harmonerer derfor dårlig med fremtidige rekrutteringsutfordringer for denne sektoren.

Radiografer og stråleterapeuter har lang tradisjon for å dekke opp egen overtid og har alltid tatt ansvar for at pasienter har fått sine tjenester levert, som de eneste som kan levere akkurat disse tjenestene i sine respektive avdelinger. Våre medlemmer er allerede presset på arbeidstid, og bruken av doble vakter i sykehusene er urovekkende.

I en sektor med en høy andel arbeidsrelatert sykefravær, helserelatert deltidsarbeid og tidligpensjonering er foreslåtte endringer dårlig nytt for arbeidslinjen i arbeidslivspolitikken der man ser for seg at arbeidstakere i fremtiden skal stå lenger i arbeid enn i dag.bent.ronny.mikalsen@radiograf.no

Powered by Labrador CMS