Kjærkomment tilskudd


Publisert

Mange radiografstudentener synes det er vanskelig å finne norske faguttrykk når alle kildene er på engelsk. Dette viser hvor viktig det er at studentene og radiografene som veileder dem når de er i praksis, får tilgang til norsk fagspråk. Men dessverre er det mangel på norske fagbøker på mange områder av radiografifeltet. En fagbok på et annet skandinavisk språk er derfor et godt alternativ.

Med enkle forklaringer og tydelige figurer og diagrammer kan denne boken være en verdifull ressurs for studentene eller radiografene som ønsker å supplere med en kilde på et skandinavisk språk.

En fagbok på et skandinavisk språk er et godt alternativ når det ikke finnes slike ressurser på norsk og studentene synes det er vanskelig å finne norske faguttrykk når alle kildene de bruker, er på engelsk, mener Albertina Rusandu.

Tittel: Grundbog i radiografisk røntgenfysik
Forfatter: Claus Outzen
Utgitt på Radiografiens forlag Danmark

Boka kan gjerne brukes av lesere som ikke har noen forkunnskaper i fysikk. Det blir forklart hva generelle fysikkbegreper, som for eksempel energinivåene i et atom, kan anvendes til i radiografihverdagen. Abstrakt innhold blir integrert ved konkrete eksempler, og dette driver frem leserens forventninger om flere bruksmuligheter for det lærte innholdet og øker bevisheten om fysikkens relevans for radiografer.

Når de ulike former for fotonenes vekselvirkning med materien er introdusert, får leseren også en forklaring for hvilken innflytelse disse har på bildedannelsesprosessen, hvordan de påvirker kontrasten i bildet og pasientdosen. En slik tilnærming kan være med på å øke radiografens interesse for fysikk og deres motivasjon til å utvide sine kunnskaper på området.

Boka har en god pedagogisk struktur. De flest kapitlene starter med en forklaring på hvordan den nye kunnskapen som skal introduseres, er knyttet til kunnskapen leseren har tilegnet seg ved å lese forrige kapitler. Boka inneholder også regneoppgaver og tabeller som oppsummerer effekten av ulike endringer av ulike eksponeringsparametere på strålefeltets egenskaper, ulike bildekvalitetsfaktorer og pasientdose. Helt på slutten finner man et bonuskapittel om mammografi.

Det blir forklart hva generelle fysikkbegreper, som for eksempel energinivåene i et atom, kan anvendes til i radiografihverdagen.

Kort oppsummert: En fagbok på et skandinavisk språk som bidrar til kunnskapsbasert praksis ved å hjelpe både studentene og radiografene som veileder studenter til å oppfriske fysikkunnskapene sine. [email protected]