Korona: Slik vurderer NRF situasjonen

Publisert

Oppdatering: Dette er skrevet før pressekonferansen klokken 14 den 12. mars. Som kjent har norske myndigheter nå innført drastiske tiltak for å stoppe smittespredningen.

Hvis ikke nødvendige tiltak iverksettes, vil smitten lett kunne spre seg også i sykehusene,

Ikke uventet erklærte WHO i går at vi står overfor en pandemisk spredning av covid-19-viruset.

Mens vi venter på at også Norge skal iverksette effektive mottiltak, synes det nå klart at dødeligheten blant de som smittes, er langt høyere enn det vi kjenner fra sesonginfluensa.

Viruset smitter urovekkende lett og har potensial til å ta myndighetene og befolkningen på sengen, noe vi har sett i Italia. Også i Norge er utviklingen mer dramatisk enn det prognoser for relativt kort tid tilbake tilsa.

Hvis ikke nødvendige tiltak iverksettes, vil smitten lett kunne spre seg også i sykehusene, slik man så under SARS-epidemien i 2002. Fra Kina og Italia vet vi at et betydelig antall helsepersonell har blitt smittet på jobb. Dette er bakteppet for at vi tidlig i denne uken valgte å avlyse og eller utsette kommende kurs og konferanser.

Som helsepersonell utgjør radiografer og stråleterapeuter (stråleterapeuter kan bli omdisponert) en kritisk del av helsetjenesten og er en del av den samfunnsmessige beredskapen innen helse, en beredskap som nå blir satt på prøve. Skal denne bestås må helsepersonell i sykehusene bli ivaretatt – potensiell smittespredning innad i sykehusene må bli tatt på største alvor.

Som ved smittekontroll ellers i samfunnet handler dette om å ivareta helse og sikkerhet for ansatte ute i avdelingene. Dette må prioriteres – uten kontroll på spredning også i sykehus vil krisen forverres – for hele samfunnet.

Helseforetakene har tatt initiativ til ulike avtaler som skal lette tilpasninger når det gjelder arbeidstid og planlegging, blant annet når det gjelder kortere frister på turnusendringer. Det er bra – vi er fleksible, spesielt i en slik situasjon. Dersom antall smittede i befolkningen fortsetter å stige ukontrollert, vil det sannsynligvis bli behov for ytterligere tiltak når det gjelder arbeidstid. Overordnet må vi stille oss slik at ikke sykehuspersonell blir utilgjengelig på grunn av at de må i karantene og dermed ikke kan bidra til å opprettholde de ulike tjenestene i sykehusene.

Vi er fleksible, spesielt i en slik situasjon.

Det vil bety at man må se kritisk på pasienttransport og kontakt innad i og mellom avdelingene i sykehusene.

Det betyr også etter alt å dømme at det må foretas kritiske vurderinger og prioriteringer hva gjelder bruk av bildediagnostikk slik situasjonen nå utvikler seg.

Helseberedskapsloven ble satt i kraft fra 6. mars og fullmaktene delegert til Helsedirektoratet. Helsepersonell i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor kan pålegges å stille seg til disposisjon dersom behovet for bistand er tilstrekkelig. Hvis Helsedirektoratet benytter seg av fullmaktene, vil det kunne foreligge hjemmel i lov til å nekte radiografer reiser på fritiden.

Helsedirektøren har videre støttet at situasjonen kan kreve en omlegging av driften ved sykehusene, herunder at elektiv behandling må tas ned. Kritisk syke pasienter og smittebegrensing må ha prioritet.

Det er per i dag ett tiltak som vi vet virker godt, og det er smittebegrensing – i arbeidstid som i fritid.

Norsk Radiografforbund følger situasjonen og de ulike tiltak som iverksettes, for å kunne gi råd og informasjon ut til våre tillitsvalgte.[email protected]