Foto: Tone Rise
Foto: Tone Rise

Mobilrøntgen på dagsordenen

Vil helseminister Jonas Gahr Støre vurdere en egen finansiering for mobile røntgentjenester? Det måtte han svare på i Stortinget i mai.

Publisert Sist oppdatert

– Erfaringene med mobilrøntgen fra sykehus til sykehjem er svært gode, først og fremst for pasientene, de sykeste eldre, sa KrFs helsepolitiske talskvinne Line Henriette Hjemdal, som hadde fremmet en såkalt interpellasjon (en av Stortingets spørreordninger) til helseminister Jonas Gahr Støre. Dette gjorde hun etter at Hold Pusten nummer 4 intervjuet henne om temaet og skrev om fordelene det har at en radiograf tar med seg et mobilt røntgenapparat til sykehjem fremfor at man transporterer eldre som trenger enkle røntgenundersøkelser, frem og tilbake til sykehus.

Under interpellasjonen den 27. mai viste hun blant annet til at eldre på sykehjem underbehandles.

– Det har gått ni år siden vi fikk kunnskapen om effektene av mobilrøntgen, sa Hjemdal og henviste til en forskningsrådsstøttet rapport som tar for seg de menneskelige og økonomiske fordelene ved mobilrøntgentjenester rettet mot sykehjem.

– Så langt er mobil røntgen etablert eller under etablering seks steder i landet. Har dette gått raskt nok? spurte Hjemdal, som mener finansieringen må endres ved at man får et refusjonssystem for mobile røntgentjenester.

– Om lag 20 kommuner deltar i et spleiselag med sitt sykehus og kan dermed gi tilbud om denne tjenesten til sine sykehjemspasienter, sa hun og la til at samarbeid som innebærer spleiselag, er uforutsigbare og sårbare, før hun ba statsråden svare på om han vil vurdere en eventuell særfinansiering av mobile røntgentjenester, slik at det blir enklere for kommunene å få på plass et slikt tilbud.

Viser til samhandlingsreformen

Støre begynte sitt svar med å påpeke at han foreløpig ikke har vurdert å innføre et eget regelverk på dette området. – Men jeg mener vi må passe på at vi ikke på et område hvor vi ønsker å se en utvikling, skaper unødig byråkrati, for det finnes et alternativ, fortsatte han, før han også gikk inn på fordelene ved mobile røntgentjenester:

– Vi vet at det er underforbruk av radiologiske undersøkelser hos eldre og sykehjemspasienter som er for syke til å reise. Vi ser at pasienter med demens kan få en forverring dersom de må transporteres til sykehus. Mobile røntgentjenester gir befolkningen økt nærhet til diagnostiske tjenester og raskere behandling dersom det er nødvendig. Vi ser også at mobilrøntgen gjennom økt faglighet og bedre dokumentasjon styrker kvaliteten i sykehjemsmedisinen. Tidlig avklaring kan forhindre innleggelse på sykehus, sa Støre.

I sitt svar innrømte han også at finansieringspraksisen i dag har sine svakheter.

– Jeg synes representanten hadde gode synspunkt på at spleiselag er farlig, fordi den ene kan trekke seg ut, og da blir det ikke mye spleising igjen.

– Til tross for positive erfaringer med mobilrøntgen har det vist seg vanskelig å få til en forutsigbar drift av tjenesten. Dette kan skyldes at ansvarsforholdet oppleves som uklart, sa han videre.

Likevel mener Støre at dagens ordning legger til rette for at flere kan ta i bruk mobile røntgentjenester:

– De økonomiske virkemidlene i samhandlingsreformen legger til rette for at kommuner og helseforetakssykehus i større grad skal samarbeide om tjenestetilbudene. Allerede i dag har kommuner og sykehus funnet hensiktsmessige samarbeidsformer – ofte basert på slike avtaler som jeg nevnte, sa han og la til:

– Med samhandlingsreformen legger vi opp til at mer helsehjelp skal tilbys i kommunene nær der hvor folk bor. Jeg mener at sykehusene og kommunene sammen må vurdere om lokale forhold og behov gjør det ønskelig å etablere slike tilbud om mobile røntgentjenester. Så må vi fra regjering og Storting sørge for at kommunene og sykehusene har nok ressurser til rådighet til å utvikle gode tilbud for innbyggerne.

Line Henriette Hjemdal var ikke fornøyd med svaret fra Støre:

– Jeg hadde håpet at statsråden så mer av behovet for å få på plass en egen finansieringsordning for å rulle ut disse røntgenapparatene raskere, fordi det er i tråd med samhandlingsreformen, og det bør være i tråd med en tankerekke i helsetjenesten. Der blir veldig mye sentralisert. Dette er noe som kan desentraliseres, men det trengs økonomiske incitamenter for å få det til. Fagfolkene innen dette området sier at det er her det har strandet når vi ikke har fått mer på plass i løpet av alle disse årene siden 2005, sa hun, hvorpå helseministeren fortsatte å vise til samhandlingsreformen:

– Samhandlingsreformen i dens innretning og intensjon – og også etter hvert med økonomiske virkemidler – er et veldig viktig grep for å øke utviklingen på dette området. Jeg har derfor vært varsom med å konkludere i dag at vi skal foreslå nye takster og nye regler, sa Støre.

Nytt takstsystem ser altså foreløpig ikke ut til å bli en realitet, men Støre sa at han kommer til å ta spørsmålet om mobilrøntgen med seg videre:

– Jeg er også opptatt av å se hvordan vi bruker virkemidlene våre slik at de tilskynder en utvikling vi ønsker å se mer av. Jeg skal ta med meg inntrykkene fra denne diskusjonen i samtaler med de regionale helseforetakene om hvordan de ivaretar sitt ansvar, og hvordan sykehusene inngår avtaler med kommunene som en del av samhandlingsreformen.

– Et politisk ansvar

Forbundsleder Anna Pettersen i Norsk Radiografforbund er ikke overrasket over at helseministeren ikke vil gi løfter om en egen takstordning for mobile røntgentjenester:

– Dette er en type tjeneste som egner seg veldig godt noen steder, og andre steder ikke. Derfor må man se på behovet i hver enkelt kommune, og finansiere det der det trengs, gjennom avtaler mellom helseforetak og kommune,.

– Du mener ved at ildsjeler stabler på plass «spleiselag»?

– Jeg ser ikke noe galt i det, ildsjeler vil alltid være driverne, og det fungerer jo godt på den måten flere steder. Alternativt kan et slikt tilbud komme på plass gjennom avtaler mellom helseforetakene og private institutter. Slik jeg forstår svaret fra helseministeren, så er denne type røntgentjenester underlagt spesialisthelsetjenesten, og dermed omfattet av «sørge for»-ansvaret tillagt helseforetakene, sier Pettersen. Hun fortsetter:

– Jeg merker meg også at helseministeren i sitt svar påpeker at regjering og Storting må sørge for at helseforetakene har ressurser til rådighet for å utvikle gode tilbud til innbyggerne. I dette forventer jeg at det ikke kun er snakk om penger, men også personell og kompetanse.

Pettersen er glad det er satt søkelys på mobilrøntgen gjennom en interpellasjon

– Det er bra at dette viktige temaet kommer på dagsordenen. For det ligger et politisk ansvar her når det gjelder underforbruket av radiologiske tjenester overfor sykehjemsbeboere. Og her kan statsråden gjennom foretaksmøtene pålegge helseforetakene å sørge for at dette blir et tilbud til dem som trenger det, sier hun og legger til:

– Det interessante her er at det ikke er noen politisk uenighet om at det bør satses på mobile røntgentjenester. Uenigheten går på hvordan man løser finansieringen, og Norsk Radiografforbund kommer til å følge nøye med på hva som skjer videre på dette området.

Les referat fra interpellasjonen her (sak 8).

[email protected]