Foto: fotolia.com
Foto: fotolia.com

Når har du som vikar krav på fast ansettelse?

Midlertidig ansettelse skal bare brukes under visse forutsetninger. Sjekk ut hvilke rettigheter du har som vikar eller midlertidig ansatt.

Publisert Sist oppdatert

Alle ansettelser skal i utgangspunktet skje fast, og midlertidig ansettelse kan bare brukes i bestemte tilfeller. Vanligvis skjer midlertidig ansettelse gjennom vikariater. Et vikariat er når det skjer en ansettelse «i stedet for en annen eller andre», og det er fullt lovlig. Det er derimot ikke lov å ansette noen midlertidig for å dekke et permanent behov for arbeidskraft.

Minst én måneds varsel I avtalen om en ikke fast stilling skal det klart fremgå at arbeidsforholdet er av midlertidig karakter, og når det opphører. Har det midlertidige ansettelsesforholdet vart i over ett år, har du krav på å få varsel om tidspunktet for avslutning av arbeidsforholdet senest en måned før fratredelsestidspunktet. Slikt varsel skal gis skriftlig, og enten overleveres personlig eller sendes rekommandert. Blir ikke et slikt varsel gitt, kan du kreve at fratredelse først skjer en måned etter at varsel er mottatt.

Tidsbestemt kontrakt Det er imidlertid ikke et krav at den eksakte datoen for fratredelse fremgår av arbeidsavtalen. Det er fullt mulig å inngå midlertidige ansettelsesavtaler som innebærer at vikariatet avsluttes for eksempel når «NN er tilbake fra foreldrepermisjon». Det som er viktig, er at kontrakten har en sluttdato. Dersom det viser seg at behovet for midlertidig arbeidskraft er til stede også etter at avtalen opphører, må det inngås en ny avtale.

Sesongvariasjoner Selv om det ikke fremgår klart av loven, er det også adgang til å ansette midlertidig i de tilfeller hvor arbeidsmengden varierer (sesongmessige variasjoner). Men det vil neppe være lovlig å foreta midlertidige ansettelser på grunn av usikkerhet knyttet til fremtidig arbeidsmengde, for eksempel i påvente av resultatet av anbudsrunder knyttet til de regionale helseforetakene. Ved en eventuell overtallighet som en konsekvens av redusert arbeidsmengde må det foretas en normal nedbemanningsprosess.

Fast etter fire år Ifølge arbeidsmiljøloven har du krav på det samme stillingsvernet som fast ansatte dersom du har vært midlertidig ansatt i mer enn fire år. Avbrudd i form av fravær på grunn av ferieavvikling, sykdom eller permisjon vil ikke medføre at en ellers sammenhengende ansettelse avbrytes.

Det stiller seg annerledes dersom du for eksempel først arbeider i én vikarstilling for å så tiltre en annen vikarstilling i samme virksomhet. Men vanligvis vil kortere avbrudd enn 14 dager tolereres. Likevel må det foretas en totalvurdering av ansettelsesforholdet, hvor blant annet fraværets årsak vil være et viktig moment i vurderingen. Hvis arbeidsgiver avslutter arbeidsforholdet rett før fireårsfristen, og deretter ansetter vedkommende i et nytt vikariat kort tid etter, vil dette avbruddet neppe kvalifisere for å bryte kravet til et sammenhengende ansettelsesforhold.

Det betyr at fravær utover 14 dager ikke nødvendigvis avbryter ansettelsesforholdet. Man bør i hvert enkelt tilfelle foreta en konkret vurdering av årsaken til fraværet.