Statssekretær Robin Kåss. Foto: Tone Stidahl
Statssekretær Robin Kåss. Foto: Tone Stidahl

- Trenger å bryte ned profesjonsgrenser

- Det er behov for å bryte ned profesjonsgrensene for å utnytte de ressurser vi har bedre, sa statssekretær Robin M. Kåss da han gjestet Norsk Radiografforbunds landsmøte i går.

Publisert Sist oppdatert
Her presenterte han deler av regjeringens resultater og målsetninger innen helse. Kåss åpnet innlegget med å si at han følte seg veldig hjemme og komfortabel med å prate for NRFs landsmøte, siden han hadde lest i vedtektene at organisasjonen bygger på demokratiske prinsipper, basert på en ideologi om solidaritet, likeverd og rettferdighet. Dette er ifølge han veldig samsvarende med den ideologi regjeringen baserer sin helsepolitikk på. Rolleutvidelse Kåss hadde tydeligvis satt seg godt inn i hva radiografer gjør og hva vi er opptatte av, og flere av hans synspunkter lignet også mye på de argumenter og faktaopplysninger NRF har formidlet ved tidligere møter og korrespondanse med sentrale helsepolitikere og byråkrater. Spesielt merket nok landsmøtedeltakerne seg den positive holdningen statssekretæren hadde til radiografforbundets målsetning om rolleutvidelse for radiografer. Han poengterte behov for å bryte ned profesjonsgrensene for å bedre utnytte de ressurser man innehar, for å møte de store utfordringer Norge har med tanke på befolkningsvekst og økende andel eldre de neste ti-årene. - På bedringens vei Kåss benyttet også anledningen å fortelle om status for helsevesenet i Norge, og pekte på gode resultater i form av målbare indikatorer som levealder, kreftoverlevelse, behandling av hjerteinfarkt og hjerneslag. Han mente også at det nå var tegn på at økonomien ute i foretakene var på bedringens vei, noe som er viktig for å skaffe seg handlingsrom for nødvendige nyinesteringer av utstyr og for økt aktivitet. I spørsmålsrunden etter innlegget ble det blant annet spurt om organiseringen av spesialisthelsetjenesten med dagens regionale foretaksmodell var å foretrekke, eller om det var en mer effektiv og besparende løsning å heller ha sentralisert nasjonal styring. Til dette mente Kåss at å fjerne regional styring vil føre til mer, ikke mindre byråkrati. Han støtter heller ikke en ordning hvor finansieringsmodellen endres slik at penger skal følge pasientene, da dette vil gi veldig dårlig forutsigbarhet for sykehusene.