Foto: Anne Elisabeth Næss

Oppretter nettverk av nasjonale faggrupper

VED FORBUNDSLEDER I NRF BENT R. MIKALSEN

Forbundslederen fra Hold Pusten nummer 2 2023.

«Blant annet gjennom arbeidet med rapporten om MR-sikkerhet erfarte vi det fruktbare ved å knytte sammen fagmiljøer fra ulike sykehus, for å utrede felles utfordringer innad i et særskilt felt.»

I siste forbundsstyremøte ble det vedtatt å opprette nasjonale faggrupper. Behovet for slike faggrupper har vært diskutert noen tid internt i forbundet samt i vårt forbundsstyre, og vedtaket er også i tråd med overordnede føringer i vår politiske plattform vedtatt på vårt siste landsmøte.

Blant annet gjennom arbeidet med rapporten om MR-sikkerhet erfarte vi det fruktbare ved å knytte sammen fagmiljøer fra ulike sykehus, for å utrede felles utfordringer innad i et særskilt felt. Arbeidet med MR-rapporten medførte en sterkere bevissthet blant medlemmene om begrensninger og manglende lovregulering, samt nasjonale og internasjonale utfordringer på området MR og sikkerhet. Rapporten resulterte i flere konkrete anbefalinger som bidrar til en bedre forståelse for viktigheten av et systematisk arbeid på feltet MR-sikkerhet.

Forbundet får fra tid til annen spørsmål om for eksempel manglende retningslinjer innen ulike fagområder, der miljøene ute i sykehusene kan ha ulik oppfatning av hva som vil være riktig tilnærming i de enkelte sakene. I slike tilfeller har vi som forbund savnet et utvidet fagmiljø, som inkluderer en bred tilnærming til de konkrete utfordringene, og som da igjen ville kunne gi råd ut, med en bedre forankring i fagmiljøene ute i avdelingene.

Hovedformålet med faggruppene er derfor å skape en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling som skal bidra til utvikling av profesjonen gjennom å skape en faglig identitet og tilhørighet, samt en videreutvikling av et felles fag- og profesjonsspråk.

Til grunn for opprettelse av faggrupper ligger et ønske om å styrke forbundets samlede arbeid og ressurser for å bistå til en utvikling av vår profesjon. Videre skal opprettelsen bidra til å trekke linjer og styrke samarbeid mellom våre ulike ressurser, som vår fagkursgruppe og våre internt godkjente spesialister.

I vår politiske plattform fra 2021 heter det at vi som profesjonsforbund skal gå i bresjen for utviklingen av egen profesjon samt egen profesjonstenkning. NRF skal arbeide for å synliggjøre profesjonens rolle og ansvar innen utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter. Videre heter det at vi skal arbeide for en høy faglig og etisk standard i yrkesutøvelsen, og at vi skal være pådriver i utviklingen av helsetjenesten innen våre fagområder.

Vi tenker i fortsettelsen av det at et sterkere fagmiljø innen våre ulike retninger vil stå bedre rustet i møte med en økende kompleksitet, en fortsatt digitalisering av tjenestene, nye effektivitetskrav med mer. i sykehustjenestene. I en fremtid der ny teknologi og bruk av kunstig intelligens vil spille en større rolle, er det viktig at våre grupper er synlig og tar aktivt del i utviklingen innen de ulike tjenestene.

Etter påske vil annonseringen av nasjonale faggrupper publiseres konkret, og det vil inviteres inn til å melde sin interesse for ulike grupper som MR, IKT; stråleterapi, CT, nukleærmedisin og så videre.

Ved sammensetningen av faggruppene og ved oppnevning tar forbundsstyret utgangspunkt i ressurspersoner som våre interne spesialister, nåværende kursagenter samt andre aktive og interesserte medlemmer.

NRFs faggrupper vil oppnevnes av vårt forbundsstyre. Størrelse og geografisk spredning vurderes og settes sammen ut fra det spesifikke fagfeltets kompleksitet og utbredelse. Typisk størrelse på en faggruppe vil være på 4-6 personer.

Vi håper denne satsingen og samlingen av ressurser i nasjonale faggrupper samlet skal bidra til at vi som profesjon skal bli bedre rustet til, samt bli en sterkere og markert aktør i, faglige diskusjoner i tjenestene, og at vi som forbund gjennom denne etableringen skal bli bedre i stand til å møte medlemmenes fagidentitet.
bent.r.mikalsen@radiograf.no

Powered by Labrador CMS