Sikt høyt, vinn 5000 kroner!

Abstractkonkurransen 2018

Publisert

Er du avgangsstudent i radiografi våren 2018? Send abstractet fra bacheloroppgaven til [email protected]!

En jury kårer det beste bidraget, som blir premiert med 5000 kroner. Den eller de som står bak oppgaven, får dessuten tilbud om å skrive en fagartikkel i Hold Pusten basert på oppgaven sin – det gis veiledning.Frist: 1. september 2018

Formelle krav

Antall ord: Maks 250.Struktur: Tittel, bakgrunn, metode, resultat, konklusjon. Språk: norsk eller engelsk. Nøkkelord bør oppgis.

Juryen vurderer de innsendte bidragene ut fra følgende kriterier:Er problemstillingen klart definert og avgrenset?Er metoden godt egnet til å besvare problemstillingen og tilstrekkelig beskrevet i abstractet til at andre kan vurdere dette?Er datagrunnlaget som er beskrevet, stort nok til å underbygge diskusjon og konklusjon? For litteraturstudier: Er søket godt beskrevet (antall publikasjoner funnet og hvor representative er de?). Er resultatene presentert på en oversiktlig måte, og er de relevante for problemstillingen?Gir diskusjon og oppsummering/konklusjon et godt svar på problemstillingen med støtte i resultatene?[email protected]