FOTO: BYSTUDIO/ISTOCK
FOTO: BYSTUDIO/ISTOCK

Sikt høyt, vinn 5000 kroner!

ABSTRACTKONKURRANSEN – FORMELLE KRAV

Publisert

Er du avgangsstudent i radiografi våren 2022? Send abstractet fra bacheloroppgaven til oss! En jury kårer det beste bidraget, som blir premiert med 5000 kroner.

Frist: 14. oktober 2022
E-postadresse: tone.rise@holdpusten.no

Den eller de som står bak oppgaven, får dessuten tilbud om å få en fagartikkel basert på oppgaven sin på trykk i Hold Pusten – det gis veiledning.

Abstractet må oppfylle følgende formelle krav:

Antall ord: Maks 250.
Struktur: Tittel, bakgrunn, metode, resultat, konklusjon.
Språk: norsk eller engelsk.
Nøkkelord bør oppgis.

Juryen vurderer innsendte bidrag ut fra følgende kriterier:

Er problemstillingen klart definert og avgrenset? Er metoden godt egnet til å besvare problemstillingen og tilstrekkelig beskrevet i abstractet til at andre kan vurdere dette?Er datagrunnlaget som er beskrevet, stort nok til å underbygge diskusjon og konklusjon?

For litteraturstudier: Er søket godt beskrevet (antall publikasjoner funnet og hvor representative er de)? Er resultatene presentert på en oversiktlig måte, og er de relevante for problemstillingen? Gir diskusjon og oppsummering/konklusjon et godt svar på problemstillingen med støtte i resultatene?
tone.rise@holdpusten.no

Powered by Labrador CMS