Søker folk med master!

Har du master? Da vil Radforum gjerne intervjue deg.

Publisert

Vi i Radiografifaglig forskningsforum (Radforum) har et forskningsprosjekt på gang der hensikten er å beskrive hvordan mastergradskompetanse har innvirkning for radiografer og stråleterapeuter som jobber i klinisk virksomhet.

Flere og flere radiografer og stråleterapeuter tar mastergrad, men det er uvisst hvilken betydning den ekstra kompetansen har i den kliniske hverdagen.

Prosjektet vil være viktig for å videreutvikle det radiografifaglige fag- og forskningsmiljøet ved å sette søkelys på hvordan formell utdanning påvirker radiografers og stråleterapeuters mulighet for å drive med forskning og utvikling og for å få endrede ansvarsområder/oppgaver etter fullført mastergrad. Deltar du i prosjektet, vil du dermed kunne bidra til å påvirke radiografers og stråleterapeuters mulighet til å drive fagutvikling i fremtiden.

Metode

Individuelle intervjuer benyttes, enten gjennom et fysisk møte eller via videolink.

Gjennomføring av intervjuene gjøres på deltakernes fritid. Dersom deltaker ikke ønsker å intervjues via videolink, tilstrebes det å legge intervjulokalet i nær tilknytning til deltakernes arbeidssted eller annen foretrukket lokalisasjon. Det gis dessverre ingen økonomisk kompensasjon for eventuelle reiseutgifter eller for deltakelse i prosjektet.

Hva skjer med informasjonen som innhentes?

Data innhentes i form av lydopptak. Samtalen vil bli skrevet ned (transkribert). Alle opplysningene og det som blir sagt under intervjuet, vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger i det skriftlige materialet. Informasjonen fra intervjuene slettes når studien er publisert.

Resultater av studien vil presenteres på en slik måte at identiteten til deltakerne ikke kan identifiseres.

Kontaktinfo

Vil du delta i studien, eller ønsker du mer informasjon, send en mail til [email protected].

Fortell også gjerne om forskningsprosjektet til andre som kan være aktuelle for deltakere.[email protected]