Lønn under sykdom?

Hvilke regler gjelder egentlig i forbindelse med sykefravær og lønn under sykdom?

Publisert Sist oppdatert

Et medlem spør i Hold Pusten nr 3/2012:

Jeg er ansatt ved et større helseforetak, og har vært en del sykemeldt det siste året. I enkelte perioder har jeg vært 100 % sykemeldt, mens jeg i andre perioder har kunnet jobbe enkelte dager i uken. Arbeidsgiver har sagt at når det er gått ett år etter første sykemeldingsdato, må jeg få arbeidsavklaringspenger fra NAV. Hvilke regler gjelder egentlig i forbindelse med sykefravær og lønn under sykdom? Svar: Lønn under sykdom ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger. I henhold til sentralt inngåtte avtaler har du krav på full lønn i inntil et år i forbindelse med sykdom, uavhengig av inntektsbegrensningen på 6 G i folketrygdloven (G = grunnbeløpet i folketrygden, pt. kr. 79.216,-). Med full lønn menes all godtgjøring etter oppsatt tjenesteplan. Overtidsgodtgjørelse inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Du må også ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør (opptjeningstid). Dersom du delvis kan utføre dine vanlige arbeidsoppgaver eller nye arbeidsoppgaver etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak, skal det ytes graderte sykepenger. Retten til lønn under sykdom opphører når du har vært sykemeldt sammenhengende i ett år, uavhengig av om du har vært helt eller delvis sykemeldt i denne perioden. Hvis du fortsatt er helt eller delvis sykemeldt når denne perioden utløper, kan du ha rett til andre ytelser som for eksempel arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. Når du vært helt arbeidsfør i en måned siden du sist mottok sykepenger, har du rett til lønn under sykdom i inntil tre måneder, og du må ha vært helt arbeidsfør i 26 uker før du igjen har rett full lønn under sykdom i inntil ett år. Ved flere ulike sykemeldingsperioder, og hvor du i perioder har vært i full jobb (ihht avtalt stillingsprosent) legges sykemeldingsperiodene for de siste tre årene sammen. Når sykemeldingsperiodene til sammen overstiger ett år opphører retten til lønn under sykdom.