Foto: Fotolia
Foto: Fotolia

Veiledning for vitenskapelige artikler

Hold Pusten tar gjerne imot vitenskapelige artikler for vurdering. Det gjøres av vitenskapelig redaktør Solveig Hofvind og minst to uavhengige fagfeller.

Publisert Sist oppdatert

En vitenskapelig artikkel er basert på en studie eller et forskningsprosjekt, og har som mål å videreformidle ny fagkunnskap. En vitenskapelig artikkel kan også være en beskrivelse av resultater fra en systematisk gjennomgang av flere studier på et spesielt tema (litteraturstudie).

Krav til vitenskapelige artikler

Oversendelse og vurdering:

 • Artikkelen og et oversendelsesbrev, som kort beskriver temaets aktualitet, etiske betraktninger (se Etikk), samt begrunnelse for hvorfor artikkelen bør trykkes i Hold Pusten, oversendes på e-post til Hold Pustens vitenskapelige redaktør Solveig Hofvind.
 • Artikler som skal vurderes, må inneholde:
  • Tittel

  • Sammendrag (norsk og engelsk)

  • Innledning med målsetting for studien

  • Materiale og metode

  • Resultater

  • Diskusjon med konklusjon

  • Referanseliste

Manuskriptet skrives i et rent Word-dokument, med skriftstørrelse 12 og dobbel linjeavstand.

 • Tabeller og illustrasjoner nummereres og lagres i et eget Word-dokument. Bilder og illustrasjoner kan også sendes som jpg-filer. Disse må ha en oppløsning på minst 300 dpi. Kilde, navn på eventuell fotograf eller illustratør må oppgis. Merk at foto, illustrasjoner og tabeller laget av andre ikke kan gjengis uten opphavpersonens samt forlagets/tidsskriftets skriftlige tillatelse.
 • Alle vitenskapelige artikler blir først gjennomgått av vitenskapelig redaktør, som avgjør om artikkelen skal sendes til to uavhengige fagfeller for videre vurderinger. Hvis utfallet er positivt, blir artikkelforfatternes identitet anonymisert og fagfeller med spesiell kompetanse i fagfeltet som artikkelen omhandler, blir spurt om å vurdere om manuskriptet er av vitenskapelig karakter, som er innenfor de forventede og oppsatte kriterier. Vitenskapelig redaktør vil på bakgrunn av fagfellenes uavhengige vurderinger ta en beslutning om manuskriptet er verdig tittel som vitenskapelig publikasjon i Hold Pusten.
 • I tilfeller hvor kravet til vitenskapelig artikkel ikke innfris, vil vitenskapelig redaktør og Hold Pusten være fri til å anbefale at manuskriptet trykkes som en ikke-vitenskapelig fagartikkel.
 • Hold Pusten vil tilstrebe at alle artikler skal få konstruktive tilbakemeldinger i løpet av to måneder etter at vitenskapelig redaktør har mottatt manuskriptet. Dersom fagfellene har kommentarer som må bearbeides, vil det bli gitt en frist på tre måneder for artikkelforfatterne. Hold Pusten har som målsetting at vitenskapelige artikler skal være trykket i tidsskriftet i løpet av ni måneder etter at manuskriptet ble mottatt.
 • Alle vitenskapelige artikler som er akseptert for publisering i Hold Pusten, vil bli gjort tilgjengelige på www.holdpusten.no.

Dobbeltpublisering

 • Artikler som sendes inn til vurdering i Hold Pusten, kan ikke samtidig publiseres, eller være sendt til vurdering i andre tidsskrifter. Manuskripter som er publisert i Hold Pusten, skal ikke publiseres andre steder uten tillatelse fra redaksjonen.
 • Omskrevne og/eller oversatte manuskripter fra originale artikler som er publisert i andre nasjonale eller internasjonale tidsskrifter, vurderes for publisering. Slik publisering kan kun skje med tillatelse fra (alle) forfatter(ne) og fra det opprinnelige tidsskriftet. Det skal fremgå på tittelsiden at materialet er publisert i et annet tidsskrift, for eksempel at «denne artikkelen bygger på en undersøkelse publisert i ...», og være i tråd med det originale fagtidsskriftets regler for copyright. Tillatelse fra det opprinnelige tidsskriftet innhentes av vitenskapelig redaktør, men kontaktforfatteren har ansvar for å klarere dette med sine medforfattere. Det kan være aktuelt å presentere tidligere publiserte artikler i form av kortere sammendrag i fagtidsskriftet. Dette kan diskuteres med vitenskapelig redaktør.

Artikkelens første side Manuskriptets første side skal inneholde forfatternavn, forfatterens stilling, arbeidsplass med adresse, samt telefonnummer. I tillegg bør nøkkelord, en kort tittel og interessekonflikter inngå. Førsteforfatter er ansvarlig for manuskriptet i sin helhet. Er det flere forfattere, må alle samtykke til publisering i Hold Pusten. For å kunne inngå som medforfatter kreves det at minst tre av følgende kriterier er oppfylt:

 • man skal ha gitt et betydelig faglig bidrag til studien, enten i form av
  • idé og utforming
  • innsamling av data, eller
  • analysering og tolking av data
 • alle forfatterne skal være kjent med hele artikkelen og ha grundig kjennskap til minst en av delene
 • alle forfatterne må godkjenne den endelige versjonen som skal publiseres.Forfatterrekkefølgene bør følge normalt gjeldende regler.

Nøkkelord Inntil fem nøkkelord skal beskrive artikkelens tema. Dette for å forenkle søk etter temarelevante artikler. Kort tittel En kort beskrivende tittel (max 10 ord) vil følge artikkelen som en Header eller footer i den trykte versjonen i Hold Pusten. Tittelen skal gi en presis beskrivelse av artikkelens innhold. Interessekonflikter Forfatter er pliktig til å oppgi alle relevante finansieringskilder forbundet med manuskriptet, og opplyse om eventuelle interessekonflikter forbundet med publiseringen. Denne informasjonen inkluderes i publiseringen, hvis det er relevant. Sammendraget skal utdype tittelen og gi en sammenfatning av artikkelen i sin helhet. Sammendraget kan betraktes som en selvstendig del av manuskriptet, men skal være basert på innholdet i artikkelen. Teksten bør appellere til leserens nysgjerrighet, og ønske om å lese og lære mer enn det sammendraget har muligheter til å gi. I Hold Pusten er det krav om følgende struktur i sammendraget: Innledning, målsetting med studien, materiale og metode, resultater og konklusjon. Sammendraget i Hold Pusten skal ikke overskride 250 ord. I innledningen skal tema introduseres i forhold til allerede kjent kunnskap, og den vinklingen temaet har i den aktuelle studien. Innledningen bør resultere i studiens problemstilling eller hypotese. I avsnittet om materiale og metode skal studiepopulasjonen og dens utvelgelse beskrives, samt studiens design og metoder, som er brukt i analysene av dataene. I resultatdelen skal primært de resultatene som er knyttet til problemstillingen presenteres, men det er også åpent for andre resultater, spesielt dersom disse er av betydning for konklusjonen. Konklusjonen svarer på studiens problemstilling, og vurderer den kliniske relevansen av studiens resultater. Hold Pusten setter krav til at sammendraget oversettes til engelsk. På grunn av krav om full samstemmighet mellom det norske og det engelske sammendraget, faller kravet om mindre enn 251 ord. Artikkelens innledning skal være en kort, interessevekkende presentasjon av temaet. I tillegg bør bakgrunn og hensikt med studien presenteres, gjerne med en teoretisk forankring. Innledningen bør munne ut i en klar problemstilling. Artikkelens materiale og metode studiepopulasjonens inklusjonskriterier bør beskrives og begrunnes, samt studiens design (case-control, kohorte, tverrsnittsstudie etc.), gjennomføring og analyser. Etiske betraktninger rundt studiepopulasjonen og studiedesign skal beskrives (se Etikk). Emnene må beskrives på en klar og sammenhengende måte, slik at leseren kan bli i stand til å etterprøve studien. Artikkelens resultater av studien skal legges frem på en nøytral måte, uten noen form for kommentarer. Artikkelens diskusjon med konklusjon Første avsnitt i diskusjonsdelen er ofte en oppsummering av de viktigste funnene i studien. Deretter følger en gjennomgang av de ulike funnene i forhold til andre studier / referanser og diskusjoner rundt den kliniske relevansen av funnet. Sterke og svake sider ved studien bør komme i et eget avsnitt, før avslutning og konklusjon. Avslutningen skal runde av artikkelen, gjerne ved å se videre fremover, vurdere konsekvenser og filosofere over nye perspektiver. Konklusjonen skal primært besvare problemstillingen. En vurdering av resultatene i forhold til den kliniske hverdag, er ofte en god måte å avslutte diskusjonsdelen på. Tabeller og figurer skal være selvforklarende. En vitenskapelig artikkel bør ikke ha mer enn fem tabeller og tre figurer. Tabeller og figurer vedlegges manuskriptet i et eget dokument. Referanseliste skal gis numerisk i teksten i den rekkefølge de brukes. Det bør ikke være mer enn 20 henvisninger. Oversiktsartikler kan ha opptil 30 henvisninger. Tallene plasseres i parentes i teksten, for eksempel (2) eller (13,14, 15). Litteraturlisten utarbeides etter Vancouvermodellen. Referanselisten skal inneholde forfatterens etternavn og fornavnenes initialer, artikkelens tittel, tidsskriftets navn, årstall, volumnummer og første og siste side i artikkelen. Kun de seks første forfatterne skal navngis. Ved mer enn seks forfattere skrives de seks første, m.fl. Eksempler: 1. Rosenberg RD, Yankaskas BC, Hunt WC, Ballard-Barbash R, Urban N, Ernster VL et al. Effect of variations in operational definitions on performance estimates for screening mammography. Acad Radiol 2000; 7:1058-68. 2. Hofvind S, Geller B, Vacek P, Thoresen S, Skaane P. Using the European Guidelines to evaluate the Norwegian Breast Cancer Screening Program. Eur J Epidemiol. 2007; 22:447-55. Henvisning til bøker skal inneholde etternavn, fornavnenes initialer, boktittel, utgiversted, forlag, årstall. Det er også ønskelig at bokens ISBN nummer oppgis. Etikk Ved kliniske undersøkelser, eller studier som involverer mennesker, skal det opplyses om arbeidet er utført i overensstemmelse med Helsinkideklarasjonen og om prosjektet er vurdert og anbefalt av en Regional komité for medisinsk forskningsetikk. Informasjon om dette skal oppgis i oversendelsesbrevet og en kortfattet redegjørelse inkluderes i slutten av metodedelen i selve manuskriptet. Ved bruk av fotografier skal det følge med tillatelse for publisering fra den som har tatt bildet. Bruk av fotografier av person (er) som kan identifiseres, krever også skriftlig samtykke fra den som er avbildet. Sladding av øyne er ikke tilstrekkelig for å sikre anonymitet for personen. Det er forfatters ansvar å iaktta anerkjente forskningsmessige og faglig etiske prinsipper, for eksempel i forhold til anonymisering og informert samtykke, gyldige henvisninger til kildemateriale og innhenting av skriftlig samtykke ved bruk av tidligere publisert materiale.

Noen tips:

 • Les veiledningen nøye
 • Bruk ressurser rundt deg
 • Vitenskapelig redaktør er tilgjengelig på e-post for spørsmål
 • Forkortelser må skrives helt ut første gang de forekommer i teksten.
 • Tall til og med 10 skrives med bokstaver i teksten.
 • Unngå bruk av store bokstaver, kursiv eller understreking i titler og i teksten.
 • Bruk Times New Roman, Arial eller Calibri, fontstørrelse 11-12. Linjeavstand 2.

Referanser: 1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. http://www.icmje.org/index.html 2. Daae Ludvig NW. Lag Litteraturlisten korrekt. Bioingeniøren, 1998; 10: 3. Nylenna M. Skikk og bruk i tidsskriftet. 4. Helsinkideklarasjonen: http://www.etikkom.no/retningslinjer/helsinkideklarasjonen 5. Vancuvermodellen: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html