Foto: Fotolia

Veiledning med vitenskapelige artikler

Hold Pustens vitenskapelige redaktør tar gjerne imot artikler til vurdering. Artikler som oppfyller kravene til vitenskapelighet, blir i tillegg vurderst av to uavhengige fagfeller.

Publisert Sist oppdatert

En vitenskapelig artikkel er basert på en studie eller et forskningsprosjekt, og har som mål å videreformidle ny fagkunnskap. En vitenskapelig artikkel kan også være en beskrivelse av resultater fra en systematisk gjennomgang av flere studier på et spesielt tema (litteraturstudie).

Krav til vitenskapelige artikler

Oversendelse

Artikkelen og et oversendelsesbrev som kort beskriver temaets aktualitet, etiske betraktninger (se under Etikk), samt begrunnelse for hvorfor artikkelen bør trykkes i Hold Pusten, oversendes på e-post til Hold Pustens vitenskapelige redaktør Elin Kjelle.

Krav til artikkelens utforming

Artikler som skal vurderes, må inneholde:

• Tittel

• Sammendrag (norsk og engelsk)

• Innledning med målsetting for studien

• Materiale og metode

• Resultater

• Diskusjon med konklusjon

• Referanseliste

Manuskriptet skrives i et rent Word-dokument, med skriftstørrelse 12 og dobbel linjeavstand.

• Artikler med kvantitativ metode kan ha maksimalt 3000 ord eksklusiv tabeller og referanseliste.

• Artikler med kvalitativ metode eller litteraturstudier kan ha maksimalt 4000 ord eksklusiv tabeller og referanseliste.

• Tabeller og illustrasjoner nummereres og lagres i et eget Word-dokument. Bilder og illustrasjoner kan også sendes som jpg-filer. Disse må ha en oppløsning på minst 300 dpi. Kilde, navn på eventuell fotograf eller illustratør må oppgis. Merk at foto, illustrasjoner og tabeller laget av andre ikke kan gjengis uten rettighetshavers skriftlige tillatelse.

Artikkelens første side

Manuskriptets første side skal inneholde forfatternavn, forfatterens stilling, arbeidsplass med adresse for alle medforfatterne. Samt telefonnummer og mailadresse til korresponderende forfatter.

I tillegg bør nøkkelord, en kort tittel og informasjon om eventuelle interessekonflikter inngå.

Førsteforfatter er ansvarlig for manuskriptet i sin helhet. Er det flere forfattere, må alle samtykke til publisering i Hold Pusten. For å kunne inngå som medforfatter kreves det at man oppfyller vancouverreglene for medforfatterskap:

• man skal ha gitt et betydelig faglig bidrag til studien, enten i form av

• idé og utforming, eller

• innsamling av data, eller

• analysering og tolking av data

I tillegg skal alle forfattere

• ha vært med på å skrive eller grundig revidere artikkelen, og

• godkjenne den endelige versjonen som skal publiseres, og

• være enig i og stå ansvarlig for alle aspekter av arbeidet relatert til nøyaktighet og integritet i alle deler av arbeidet.

Se mer om medforfatterskap her.

Forfatterrekkefølgene bør følge normalt gjeldende regler, mer informasjon om dette finner du her.

Nøkkelord

Inntil fem nøkkelord skal beskrive artikkelens tema. Dette for å forenkle søk etter temarelevante artikler.

Kort tittel

En kort beskrivende tittel (max ti ord) vil følge artikkelen som en header eller footer i den trykte versjonen i Hold Pusten. Tittelen skal gi en presis beskrivelse av artikkelens innhold.

Interessekonflikter

Forfatter er pliktig til å oppgi alle relevante finansieringskilder forbundet med manuskriptet, og opplyse om eventuelle interessekonflikter forbundet med publiseringen. Denne informasjonen inkluderes i publiseringen, hvis det er relevant.

Sammendraget/abstract

Sammendraget skal utdype tittelen og gi en oppsummering av artikkelen i sin helhet. Sammendraget kan betraktes som en selvstendig del av manuskriptet, men skal være basert på innholdet i artikkelen.

I Hold Pusten er det krav om følgende struktur i sammendraget:

Innledning: introdusere tema og presentere målsetting med studien samt hypotese/problemstilling.

Materiale og metode: presentere studiets design, metode, populasjon og analysemetode.

Resultater: kort presentasjon av hovedresultatene

Konklusjon: vurdering av klinisk relevans og studiets konklusjon.

Sammendraget i Hold Pusten skal ikke overskride 250 ord. Hold Pusten setter krav til at sammendraget oversettes til engelsk. På grunn av krav om full samstemmighet mellom det norske og det engelske sammendraget, faller kravet om mindre enn 250 ord på engelsk.

Hovedmanuskript

Innledning

En kort, interessevekkende presentasjon av temaet. I tillegg bør bakgrunn og hensikt med studien presenteres, med en teoretisk forankring. Innledningen bør munne ut i en klar problemstilling eller forskningsspørsmål.

Materiale og metode

Studiepopulasjonens inklusjonskriterier bør beskrives og begrunnes, samt studiens design, (case-control, kohort, tverrsnittsstudie et cetera.), lokal setting, gjennomføring og analysemetoder. Etiske betraktninger rundt studiepopulasjonen og studiedesign skal beskrives (se under Etikk). Emnene må beskrives på en klar og sammenhengende måte, slik at leseren kan bli i stand til å etterprøve studien.

Resultater

Resultater skal legges frem på en nøytral måte, uten noen form for kommentarer.I noen kvalitative studier kan det være hensiktsmessig å slå sammen resultat og diskusjonskapittelet.

Diskusjon med konklusjon

Første avsnitt i diskusjonsdelen er ofte en oppsummering av de viktigste funnene i studien. Deretter følger en gjennomgang av de ulike funnene i forhold til andre studier/referanser og diskusjoner rundt den kliniske relevansen av funnet.

Sterke og svake sider ved studien bør komme i et eget avsnitt, før avslutning og konklusjon. Avslutningen skal runde av artikkelen, gjerne ved å se videre fremover, vurdere konsekvenser og filosofere over nye perspektiver.

Konklusjonen skal primært besvare problemstillingen. En vurdering av resultatene i forhold til den kliniske hverdag er ofte en god måte å avslutte diskusjonsdelen på.

Tabeller og figurer skal være selvforklarende. En vitenskapelig artikkel bør ikke ha mer enn fem tabeller og tre figurer. Tabeller og figurer vedlegges manuskriptet i et eget dokument. Tabeller og figurer nummereres fortløpende ut fra hvor de henvises til i teksten. Alle tabeller og figurer skal ha en tittel og i tillegg en forklarende tekst.

Referanseliste skal inneholde alle referanser benyttet i teksten. Referanser skal gis numerisk i teksten i den rekkefølge de brukes. Tallene plasseres i parentes i teksten, for eksempel (2), (13,14) eller (20-25).

Referanselisten utarbeides etter vancouvermodellen. Referanselisten skal inneholde forfatterens etternavn og fornavnenes initialer, artikkelens tittel, tidsskriftets navn, årstall, volumnummer og første og siste side i artikkelen og DOI. Kun de seks første forfatterne skal navngis. Ved mer enn seks forfattere skrives de seks første pluss «m.fl.»

Eksempler:

1. Rosenberg RD, Yankaskas BC, Hunt WC, Ballard-Barbash R, Urban N, Ernster VL et al. Effect of variations in operational definitions on performance estimates for screening mammography. Acad Radiol 2000; 7:1058-68.

2. Hofvind S, Geller B, Vacek P, Thoresen S, Skaane P. Using the European Guidelines to evaluate the Norwegian Breast Cancer Screening Program. Eur J Epidemiol. 2007; 22:447-55.

3. Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med 2002;347(4):284-7. DOI: 10.1056/NEJMsb020632

Henvisning til bøker skal inneholde etternavn, fornavnenes initialer, boktittel, utgiversted, forlag, årstall. Det er også ønskelig at bokens ISBN-nummer oppgis.

Etikk Ved kliniske undersøkelser, eller studier som involverer mennesker, skal det opplyses om hvorvidt arbeidet er utført i overensstemmelse med helsinkideklarasjonen og om prosjektet er vurdert og anbefalt av en av de regionale komiter for medisinsk forskningsetikk. Informasjon om dette skal oppgis i oversendelsesbrevet og en kortfattet redegjørelse inkluderes i slutten av metodedelen i selve manuskriptet.

Ved bruk av fotografier skal det følge med tillatelse for publisering fra den som har tatt bildet. Bruk av fotografier av personer som kan identifiseres, krever også skriftlig samtykke fra de som er avbildet. Sladding av øyne er ikke tilstrekkelig for å sikre anonymitet for personen.

Det er forfatters ansvar å iaktta anerkjente forskningsmessige og faglig etiske prinsipper, for eksempel med tanke på anonymisering og informert samtykke, gyldige henvisninger til kildemateriale og innhenting av skriftlig samtykke ved bruk av tidligere publisert materiale.

Noen tips

• Les veiledningen nøye

• Bruk ressurser rundt deg

• Vitenskapelig redaktør er tilgjengelig på e-post (hyperlenke) for spørsmål

• Forkortelser må skrives helt ut første gang de forekommer i teksten.

• Tall til og med ti skrives med bokstaver i teksten.

• Unngå bruk av store bokstaver, kursiv eller understreking.

• Bruk Times New Roman, Arial eller Calibri, fontstørrelse 12. Linjeavstand 2.

Rutiner for mottak og vurdering av vitenskapelige artikler

• Alle vitenskapelige artikler blir først gjennomgått av vitenskapelig redaktør, som avgjør om artikkelen skal sendes til to uavhengige fagfeller for videre vurderinger. Hvis utfallet er positivt, blir artikkelforfatternes identitet anonymisert og fagfeller med spesiell kompetanse i fagfeltet som artikkelen omhandler, blir spurt om å vurdere om manuskriptet er av vitenskapelig karakter, som er innenfor de forventede og oppsatte kriterier. Vitenskapelig redaktør vil på bakgrunn av fagfellenes uavhengige vurderinger ta en beslutning om manuskriptet vil kunne oppfylle kravene til vitenskapelig publikasjon i Hold Pusten.

• I tilfeller hvor kravet til vitenskapelig artikkel ikke innfris, vil vitenskapelig redaktør og Hold Pusten være fri til å anbefale at manuskriptet trykkes som en ikke-vitenskapelig fagartikkel.

• Hold Pusten vil tilstrebe at alle artikler skal få konstruktive tilbakemeldinger innen to måneder etter at vitenskapelig redaktør har mottatt manuskriptet. Dersom fagfellene har kommentarer som må bearbeides, vil det bli gitt en frist på tre måneder for artikkelforfatterne. Hold Pusten har som målsetting at vitenskapelige artikler skal være trykket i tidsskriftet i løpet av ni måneder etter at manuskriptetble mottas.

• Alle vitenskapelige artikler som er akseptert for publisering i Hold Pusten, vil bli gjort tilgjengelige på www.holdpusten.no.

Dobbeltpublisering

• Artikler som sendes inn til vurdering i Hold Pusten, kan ikke samtidig publiseres, eller være sendt til vurdering i andre tidsskrifter. Manuskripter som er publisert i Hold Pusten, skal ikke publiseres andre steder uten tillatelse fra vår redaksjon.

• Omskrevne og/eller oversatte manuskripter fra originale artikler som er publisert i andre nasjonale eller internasjonale tidsskrifter, vurderes for publisering. Slik publisering kan kun skje med tillatelse fra alle forfatterne og fra det opprinnelige tidsskriftet. Det skal fremgå på tittelsiden at materialet er publisert i et annet tidsskrift, for eksempel at «denne artikkelen bygger på en undersøkelse publisert i ...», og det skal være i tråd med det originale fagtidsskriftets regler for copyright. Tillatelse fra det opprinnelige tidsskriftet innhentes av vitenskapelig redaktør, men kontaktforfatteren har ansvar for å innhente tillatelse fra alle medforfattere. Det kan være aktuelt å presentere tidligere publiserte artikler i form av kortere sammendrag i fagtidsskriftet. Dette kan diskuteres med vitenskapelig redaktør.

Referanser: 1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. 2. Daae Ludvig NW. Lag Litteraturlisten korrekt. Bioingeniøren, 1998; 10: 3. Nylenna M. Skikk og bruk i tidsskriftet. 4. Helsinkideklarasjonen. 5. Vancouvermodellen.

Powered by Labrador CMS