Private får ikke kalle det screening

Bare offentlig godkjente screeningprogram får nå bruke utttykket "screening". Også kravet til legehenvisning skal innskjerpes.

Publisert Sist oppdatert
Fylkesmannen i Hordaland har behandlet tre klager fra kvinner som ubedt ble innkalt til privat mammografiscreening i Bergen, konkludert med at dette ikke er lovlig, og fått det bekreftet fra Statens strålevern. Nå har alle private institutter med slik virksomhet fått brev som presiserer at individuell helsekontroll med radiologiske undersøkelser krever legehenvisning. Er ikke screening Statens strålevern og Helsedirektoratet slår fast at individuell helsekontroll som omfatter radiologiske undersøkelser ikke er screening, og krever henvisning fra lege:
  • Radiologiske undersøkelser av friske personer kan ikke benevnes eller markedsføres som screening hvis de ikke er del av et offentlig godkjent screeningprogram
  • Alle røntgen-, MR- og nukleærmedisinske undersøkelser, utenom godkjente screeningsprogammer, kan kun utføres etter henvisning fra lege
  • Rutinemessig innkalling til individuell helsekontroll som omfatter radiologiske undersøkelser utenfor godkjente screeningprogrammer er ikke tillatt
"Villscreening" Revidert strålevernforskrift fra 2010 innførte kravet om henvisning. Det ble også innført meldeplikt og spesielle krav for screeningvirksomhet som skal sikre at man ivaretar kriteriene Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt for screening. Hensikten var å få kontroll med individuelle helsekontroller som omfatter radiologiske undersøkelser, også kalt "villscreening". - Ved å definere sitt tilbud om individuell helsekontroll som screening har noen private aktører unngått kravet om henvisning. Dette er mest utbredt innenfor mammografi av kvinner fra 40-50 år uten symptomer på brystkreft, skriver Statens strålevern. Her kan du lese hele brevet "Individuell helsekontroll som omfatter radiologiske undersøkelser er ikke screening og krever henvisning fra lege". - Tungvint for kvinnene Flere private sentre tilbyr i dag rutinemessig innkalling til mammografi. Curato Røntgen er blant dem som har kalt dette mammografiscreening, og nettsidene er foreløpig ikke endret på dette punktet: "I Norge deltar de fleste kvinner i alderen fra 50 til 69 år i statens mammografiscreeningprogram annethvert år, noe vi også anbefaler. Hvis du ønsker å starte screening før dette, eller hvis du ønsker årlig mammografiscreening, tilbyr vi det." - Vi har fått frist til 1. august med å endre praksis. Det vil vi gjøre. Vi tar vedtaket til etterretning, men merker oss at strålevernet ikke går inn i diskusjonen om hvor ofte man bør ta mammografi. Dette er formalia, og gjør det mer tungvint for kvinnene som ønsker undersøkelse, sier medisinsk direktør Knut Korsbrekke. Han tror vedtaket vil føre til at antall private mammografiundersøkelser vil gå ned i en periode, blant annet fordi enkelte leger vil si nei til henvisning. Deretter tror han det vil justere seg på omtrent samme nivå som før.