Radiografrollen i Storbritannia utvides

Rollen til den diagnostiske radiografen ekspanderer, og stråleterapeutene fortsetter rolleutvidelsen, viser rapporten ”Scope of radiographic practice 2012”.

Publisert Sist oppdatert
Radiografforbundet i Storbritannia har siden 90-tallet, med fire-fem års mellomrom gjort spørreundersøkelser i offentlig og privat sektor for kartlegging av radiografer og stråleterapeuters omfang av arbeidsoppgaver. Forrige rapport kom ut i 2008 og i mai 2012 kom det ut en ny oppdatering kalt Scope of radiographic practice 2012. Sammenligning av disse rapportene gir en god pekepinn på utviklingen i radiografrollen de siste fire årene i Storbritannia, og er nyttig informasjon for College of Radiographers i sitt videre arbeid med revisjon av rammeverk for læring og utvikling. Diagnostiske radiografer Resultatene fra årets undersøkelse viser at rollen til den diagnostiske radiografen fortsetter å ekspandere. En tredel av responderende avdelinger har radiografledete CT-undersøkelser og en fjerdedel radiografledete MR-undersøkelser. Mer enn halvparten svarte at de har radiografer som får rekvirere tilleggsundersøkelser. Ni av ti sier radiografer har ansvar for vurdering av berettigelse i bestilte undersøkelser. Uavhengig rapportering Antallet ”Red-dot”-involverte har blitt noe redusert som følge av en økning i mer avanserte bilderapporteringssystemer. Foruten ultralyd er det appendikular skjelett, barium-enema og aksial skjelett-undersøkelser som tydes hyppigst av radiografer. For ultralyd svarte ni av ti at de praktiserte uavhengig rapportering av sonograf. Det ble også funnet en markert økning i antall radiografer engasjert i forskning siden 2008. Hele tre ganger så mange avdelinger hadde dette nå. Rolleutvidelse hos stråleterapeuter For stråleterapeutene kunne en også se en markant fortsettelse av rolleutvidelse siden sist undersøkelse. Utvidelsen synes å være gjeldende for hele stråleterapiens bestanddeler. En finner økende ansvar for både planleggings-, behandlings- og oppfølgingsprosedyrer. Nesten alle sentre svarte de hadde stråleterapeut som ansvarlig for planleggingsavbildning, og de var også ledere for 2/3 deler av planleggingsenhetene. Flere engasjert i forskning De fleste sentre lot stråleterapeuter lede behandlingsbedømmelser underveis, og et flertall hadde også egne ”tumor site specialist”- stråleterapeuter. Også for stråleterapeutene har det vært en økning i antallet engasjert i forskning siden 2008, men ikke like stor som for radiografene innen diagnostikk. Scope of radiographic practice 2012 kan bestilles fra SCoR på deres hjemmeside: www.sor.org ISBN: 9781-871101-89-1