Hvor mange advarsler skal til?

Kan arbeidsgiver si meg opp uten å gi flere advarsler?

Publisert Sist oppdatert

Et medlem spør i Hold Pusten nr 7/2011:

Jeg har vært så uheldig å forsove meg noen ganger den siste måneden, med det resultat at jeg har kommet for sent på jobben. Jeg ble derfor innkalt til et møte med min leder, som sa at dette ikke var akseptabelt, og at hun ville gi meg en muntlig advarsel for forholdet. Like etter møtet fikk jeg en e-post hvor jeg ble orientert om at jeg hadde mottatt en muntlig advarsel for gjentatte ganger å ha kommet for sent. I e-posten stod det også at hvis dette gjentok seg, ville det kunne få konsekvenser for ansettelsesforholdet. Jeg trodde at man måtte få minst 3 advarsler før arbeidsgiver kunne gå til oppsigelse av arbeidsforholdet. Har arbeidsgiver anledning til å kunne si meg opp uten å gi flere advarsler? Svar: En advarsel er en oppfordring til arbeidstaker om å endre sin atferd. Den er også et varsel om at dersom medarbeideren ikke skjerper seg, vil han/hun bli sagt opp, eller i alvorlige tilfeller avskjediget. Det står ingenting om advarsel i arbeidsmiljøloven eller andre lover. Det er heller ingen formkrav til en advarsel. Praksisen med advarsel er såkalt ulovfestet rett. Imidlertid skal enhver oppsigelse av arbeidstaker være saklig begrunnet, jfr. AML § 15-7 [1]. Begrunnelsen for oppsigelsen må derfor kunne dokumenteres, og da er det viktig at arbeidsgiver kan dokumentere dette med én eller flere skriftlige advarsler. Ved massive, vedvarende og åpenbare pliktbrudd er det likevel ikke noe vilkår at arbeidsgiver har gitt arbeidstakeren advarsel før en oppsigelse. Tilsvarende gjelder hvis arbeidsgiver har gjort det helt klart på forhånd for alle ansatte hva konsekvensen blir ved et bestemt pliktbrudd. Dette gjelder også i tilfeller der arbeidstaker ikke overholder arbeidstiden eller ikke utfører arbeidet tilfredsstillende. Når arbeidstakeren etter hvert har “tatt seg til rette” og arbeidsgiver ønsker å stramme inn på dette, vil en advarsel være et typisk virkemiddel. En muntlig advarsel er et klart signal om at du bør skjerpe deg. Du kan eventuelt snakke med arbeidsgiver om det er mulig å tilrettelegge arbeidsdagen på en annen måte, f.eks ved at du inngår en avtale om avvikende arbeidstid, slik at du begynner senere. På den måten kan risikoen for ytterligere advarsler eller en oppsigelse reduseres.