FORBUNDSLEDEREN

FOTO: TROND BERGESEN

Stråleterapi mot 2030

Publisert Sist oppdatert

Situasjonen vil kunne bli kritisk om det ikke allerede nå settes inn særskilte rekrutteringstiltak.

Forbundslederen fra Hold Pusten nummer 1 2021

Fram mot 2030 vil vi se flere nyetableringer innen stråleterapi, og som følge av det en desentralisering av stråleterapien innen Helse Sør -Øst sitt nedslagsfelt. Først ute er Vestre Viken og Drammen samt Sykehuset Telemark og Skien, som begge vil være i drift innen 2025. Ved Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold Kalnes ligger planene for stråleterapi noe lenger fram i tid.

I et noe kortere perspektiv er Helse Bergen og OUS i gang med byggingen av sine protonsentre. Protonsenteret i Haukelandsbakken og på Radiumhospitalet planlegger begge å ta imot pasienter til behandling i 2024. De kommende år blir med andre ord en spennende tid for landets stråleterapeuter.

En desentralisering av stråleterapien i regionen vil være et gode for pasientene; de får kortere reisevei i en krevende tid i sine behandlingsforløp. Etablering av protonterapi vil også gjøre denne avanserte behandlingen tilgjengelig innenlands for pasientene.

Med bakgrunn i de planene som foreligger, gjennomførte NRF tidlig i 2021 en undersøkelse ved landets stråleterapisentre for å kartlegge status og kompetansebehov for årene fram mot 2030. Vår undersøkelse kompletterer de beregningene som er gjort av OUS og Helse Sør-Øst med tanke på kompetansebehov i kommende år.

Helse Sør-Øst beregner et behov for 20-25 nye stråleterapeuter per år frem mot 2030 og til de nye sentrene er i full drift. Dette tallet stemmer bra med vår undersøkelse og tar godt opp i seg behovet for stråleterapeuter også på landsbasis. Våre tall indikerer videre at fram mot 2030 vil rundt 60 stråleterapeuter gå av med pensjon.

I 2021 ble det kun utdannet 11 nye stråleterapeuter ved utdanningen i Oslo, nytt kull av stråleterapistudenter fra januar 2022 er på omtrent 15 studenter. Uten å svartmale situasjonen allerede nå, kan man likevel si at vi ligger noe etter det beregnede «måltall» for antall studenter som skal dekke behovet for nye stråleterapeuter totalt sett.

Vi vet at det samtidig nå er stor mangel på stråleterapeuter og radiografer i våre naboland Sverige og Danmark. De skandinaviske land har i de siste ti årene i stort fungert som et felles arbeidsmarked for radiografer og stråleterapeuter, for Norges del har vi stort sett eksportert mer enn vi har importert. Om noen av de som har reist ut, vil vende nesen hjemover når behovet og etterspørselen øker i Norge, er høyst usikkert. Det er derfor liten grunn til å anta at vi kan støtte oss på import alene for å dekke behovet for stråleterapeuter i kommende år.

Det er ingen stor mangel på radiografer og stråleterapeuter i dag, og stråleterapisentrene melder om få utfordringer knyttet til rekruttering i undersøkelsen fra 2021. Vi har imidlertid sett at sykehus i enkelte distrikter i den senere tid ikke får søkere til utlyste stillinger. Det er også flere utlyste stillinger for radiografer enn på lang tid. Dette kan indikere at vi innen kort tid vil kunne få rekrutteringsutfordringer til de mange nye stråleterapistillinger som må komme. Situasjonen vil kunne bli kritisk om det ikke allerede nå settes inn særskilte rekrutteringstiltak, der man tenker langsiktig og sørger for å knytte til seg radiografer som ser for seg en framtid som stråleterapeuter.

At kompleksiteten innen dette feltet i tillegg er økende som følge av den generelle teknologiske utviklingen, protonbehandling, pasienttilpasset behandling og økte krav til presisjon og kvalitet tilsier at utdanning av stråleterapeuter bør ligge på masternivå. Dette etterspørres og er ønskelig også fra fagmiljøet i vår undersøkelse ut til stråleterapimiljøene i 2021. Samtidig ser miljøet et økende behov for at stråleterapeuter tar på seg nye oppgaver: Stråleterapeutene blir gjennom oppgavedeling og gjennom nye roller en stadig mer sentral del av teamet som omgir pasientene i behandlingen.

Ny teknologi og økt spesialisering vil utfordre etablerte profesjonsgrenser og kunnskapsmonopoler – her har våre grupper tradisjonelt vært uredde; vi har tatt de utfordringene vi har blitt stilt overfor på en god måte gjennom de siste tiårene.

Det er en spennende utvikling stråleterapien nå er inne i, en utvikling som planene for bemanning og kompetanse fremover må ta høyde for.

Det kan bli vanskelig å få fylt opp studieplassene innen videreutdanningen med det tilstrekkelige antall studenter som skal dekke det fremtidige kompetansebehovet i en høyt spesialisert og sentral del av det moderne helsevesenet. bent.r.mikalsen@radiograf.no

Få også med deg kronikken om bemanningssituasjonen innen stråleterapi her.

Powered by Labrador CMS