Studie om strålelindring

Norsk studie viser at strålebehandling effektivt lindrer symptomer ved prostata- og endetarmskreft med få bivirkninger.

Publisert

– Flere pasienter med disse kreftformene bør få tilbud om strålebehandling, og de bør få det tidligere i sykdomsforløpet, sier leder for studien, Marte Grønlie Cameron til Hold Pusten. Cameron er overlege ved Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus, og hun har i sin doktorgradsavhandling, sett på hvordan lindrende strålebehandling påvirker kreftrelaterte symptomer og livskvalitet.

– Uhelbredelig prostata- og endetarmskreft kan forårsake betydelige plager i bekkenet, forteller hun og fortsetter:

– Vi fant at det var lite i litteraturen som indikerte hva som var den beste symptomlindrende behandlingen, og det er stor variasjon i klinisk praksis i forhold til doser og antall behandlinger. Best på blødningDet var til samme 98 pasienter, 47 med prostatakreft og 51 med endetarmskreft, som deltok i studien. Disse fikk 10 til 13 strålebehandlinger av bekkenet i en periode på 2 til 3 uker.

– Vi så at pasientene i studien fikk bedre bekkenfunksjoner, sier Cameron.Blant symptomene som ble bedre var blødning, smerte og avløpshinder.

– Effekten var raskest og best på blødning, veldig bra på smerter og litt mer variert på avløpshinder, spesifiserer legen. Hun forteller også at de ble overrasket over hvor lite bivirkninger det var.

– De bivirkningene vi så, var milde og forbigående, sier hun.For å se på effekt og bivirkninger, målte de pasientenes symptomer og livskvalitet før de begynte med strålebehandling, rett etter at de var ferdige samt etter 6 og 12 uker.Stråledosen som ble benyttet, var 3 Gray per behandling, hvilket innebar en samlet dose på 30 til 39 Gray. 

– Vi brukte denne doseringen fordi det er denne som brukes mest både i Norge og internasjonalt, forklarer Cameron før hun understreker:

– Studien forteller oss at resultatene er bra med denne dosen, men den sier oss ikke om dette er den best doseringen. Når det kommer til selve behandlingssesjonene i studien så var Erik Axelsen en av de ansvarlige stråleterapeutene. Han forteller at pilotstudien som ble gjennomført i forkant ga verdifull erfaring i forhold til logistikk og kvalitetsikring, og at selve gjennomføring av studien forløp uten problemer.  

– Vår rolle gikk mest på å passe på at pasienten fikk fullført de ulike stegene i studien på rett tidspunkt samt å sikre standardiseringen, sier Axelsen. Hva han synes var spesielt interessant var å følge opp pasientene også etter avsluttet behandling. 

– Det er jo oftest slik at vi ser pasientene daglig gjennom behandlingsforløpet, men deretter hører vi lite om hvordan det går med dem, fortsetter stråleterapeuten.

– For oss var det i tillegg en takknemlig gruppe å forholde oss til fordi de inkluderte pasientene var veldig fornøyde med den ekstra oppfølgingen de fikk både underveis og i etterkant av behandlingen. 

Behandler flere symptomer samtidig

Studien fokuserte utelukkende på pasienter med prostata- og endetarmskreft.- Men det kan også bli aktuelt å undersøke effekten for andre kreftformer som blære- og bekkenkreft, sier Cameron.

Hun påpeker at det hittil har vært liten evidens for den palliative behandlingen i alle disse gruppene og at studier som dette gir grunnlag for bedre planlegging og dosering av strålebehandling fremover.- Det viktigste er at dette viser seg å være en veldig bra og effektiv palliativ behandling og derfor skal man bruke den, understreker hun. Dessuten:

– Strålebehandling kan behandle flere symptomer samtidig, så i stedet for å gi tre forskjellige medisiner til tre ulike symptomer, kan man gi strålebehandling som dekker hele problemstillingen i bekkenet.[email protected]