Flere sykehus er berørt av streiken, som tok til fra fredag morgen.

Det er streik - hva nå?

Streik er ikke hverdagskost for norske radiografer, men nå er altså 27 tatt ut i nettopp streik, sammen med helsepersonelll fra flere andre Unio-forbund. Og det kan bli flere. Hva er gangen videre? Forhandlingssjefen forklarer.

Det som skjer nå, er at man håper på å få arbeidsgiver tilbake til forhandlingsbordet. Det er varslet en opptrapping av konflikten (flere tas ut) for å øke presset på arbeidsgiver. Målet er altså å komme til en forhandlingsløsning, på egen hånd eller ved hjelp av Riksmekleren (partene kan i fellesskap kreve en avsluttet mekling gjenopptatt). Riksmekleren kan også kan når som helst gjenoppta meklingen.

Er det gått en måned etter at meklingen ble avsluttet uten at tvisten i mellomtiden er løst, skal mekleren som har behandlet saken, gjenoppta kontakt med partene med henblikk på å få avsluttet konflikten.

Ved disse alternativene vil fastsettelsen av oppgjøret være basert på at partene kommer til enighet. Så kan det også forekomme ved streiker i helseforetakene at det brukes tvungen lønnsnemd, dersom regjeringen – typisk etter melding fra Helsetilsynet – mener streiken utgjør en fare for liv og helse. Lønnsnemd vedtas da av Stortinget ved lov eller av regjeringen ved provisorisk anordning dersom Stortinget ikke er samlet, i hvert enkelt tilfelle.

Ved tvungen voldgift (som er et annet ord for lønnsnemnd) i arbeidstvister blir avgjørelsen i tvisten overlatt til Rikslønnsnemnda. Dette er selvsagt noe man prøver å unngå. For NRFs vedkommende legges det i alle tilfeller opp til at det gjennomføres lokale forhandlinger i etterkant av enten en forhandlingsløsning eller etter en kjennelse fra Rikslønnsnemda. Disse forhandlingene går da under fredsplikt.

Slik ting ser ut nå, er det imidlertid vanskelig å se for seg at dette skal kunne gjennomføres på denne siden av sommeren.
ole.andré.gjerde@radiograf.no

Powered by Labrador CMS