Nasjonal kjernejournal

Norsk Radiografforbund vil i sin høringsuttalelse gi støtte til opprettelse av en nasjonal kjernejournal der radiografene legitimeres til å kunne innhente tjenstlige helseopplysninger.

Publisert Sist oppdatert
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag om lovendring i Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger på høring. I høringsbrevet til departementet bes det om hjemmel til etablering av nasjonal kjernejournal. Formålet med å hjemle retten til nasjonal kjernejournal er å gi bedre beslutningsgrunnlag for helsehjelp, samtidig som en skal forhindre skade på pasienter. I dag er pasienten selv den viktigste informasjonskilden, og det er ikke alltid like lett for en pasient å ha innsikt og oversikt i egen sykdomshistorie. Blir opplysningene mangelfulle, må pasienten i mange tilfeller gjennomgå flere undersøkelser og det tar tid før en behandling kan iverksettes. I forslaget fra departementet legges det vekt på at vesentlige helseopplysninger om pasienten sammenstilles og gjøres tilgjengelig på tvers av virksomhetsgrenser og forvaltningsnivåer. Helseopplysninger skal være tilgjengelig for helsepersonell med tjenstlig behov og for pasienten selv. Kjernejournalen skal være frivillig for den enkelte og skal ivareta pasienten integritet og personvern. Utøvelse av helsetjenester stiller krav til rask og sikker tilgang på korrekt og oppdatert informasjon, noe dagens lovverk til dels setter grenser for, selv om teknologien for innhenting av pasientopplysninger er til stede. En beveger seg i grenselandet mellom helsepersonellets behov for lett tilgjengelige helseopplysninger og pasientens interesse om integritet og konfidensialitet, i et spenningsfelt som lett kan medføre tillitsbrudd mellom pasient og helsepersonell. Dette er noe Norsk Radiografforbund som interesseorganisasjon må være bevisst idet vi støtter opp om forslag til lovendring. 16.juni 2009 vedtok Stortinget en lovendring som medførte at en kunne etablere helseregistre på tvers av virksomheter. Formålet med lovreguleringen den gang var å fjerne juridiske hindringer for effektiv kommunikasjon av pasientopplysninger, samtidig som taushetsplikten og den enkeltes integritet skulle ivaretas. Denne lovendringen ga rettsgrunnlag for etablering av regionale kjernejournaler, men åpnet ikke for en landsomfattende kjernejournal. I høringsnotatet foreslås det at kjernejournalen bør inneholde referanser til for eksempel røntgenbilder, og utvalgte røntgenbilder bør også inneholde opplysninger om rekvirent og undersøkelsessted, samt hvor svar på undersøkelsen kan innhentes. Det er i dag høy forekomst av doble røntgenundersøkelser fordi en mangler svar på gjennomførte undersøkelser ved annet sykehus eller institutt. En kjernejournal der slike opplysninger kan innhentes, vil kunne hindre dobbeltundersøkelser, og dermed bedre utnyttelse av ressursbruken i helsetjenesten. Det foreslås også at svar fra radiologiske undersøkelser lagres med referanser for de siste fem år. En lovendring slik det skisseres, vil være til stor hjelp for radiografene i sitt virke. Derfor vil Norsk Radiografforbund i sin høringsuttalelse gi støtte til opprettelse av en nasjonal kjernejournal der radiografene legitimeres til å kunne innhente tjenstlige helseopplysninger.