Slik ser rapporten fra Helsedirektoratet ut.
Slik ser rapporten fra Helsedirektoratet ut.

Ser nærmere på oppgavedeling

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å sette ned arbeidsgrupper som skal se på oppgavedeling mellom visse grupper i norsk helsevesen, deriblant radiologer og radiografer. En ting som skal vurderes, er muligheter og behov for kompetanseheving.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) inviterte tidligere denne måneden til et møte om oppgavedeling. På gjestelisten sto blant andre representanter fra de regionale helseforetakene og fra aktuelle fagforeninger. På vegne av Norsk Radiografforbund stilte forbundsleder Anna Pettersen.

På møtet presenterte Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) resultatene fra hver sin rapport der de har sett på hva som finnes av forskning og erfaring med tanke på oppgavedeling innen spesialisthelsetjenesten knyttet til seks grupper:

Operasjonsteknikere–operasjonssykepleiere

Radiografer–radiologer

Patologiassistenter (bioingeniører)–patologer

Sykepleiere–leger (endoskopi)

Sykepleiere og fysioterapeuter–leger - oppfølging poliklinikk

Helsesekretærer–annet personel - avlasting med tanke på merkantile arbeidsoppgaver

– Både fra Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet var det gode fremlegg. Kunnskapssenteret konkluderer med at det finnes lite dokumentasjon på effekten av oppgavedeling. Mens i Helsedirektoratets fremlegg ble bildediagnostikken hentet frem med konkrete eksempler. Det ble blant annet vist til et prosjekt der en sonograf (en radiograf med tilleggskompetanse) gjennomfører og tolker visse typer ultralydundersøkelser, noe som har ført til at sykehuset har fått ned ventetiden fra 14 til fire uker, sier Pettersen. Du kan lese mer om dette på nettutgaven av Hold Pusten nummer 4 2013.

Pettersen forteller dessuten at departementet er kjent med den nye NRF-bestilte NIFU-rapporten om oppgavedeling ved radiologiske avdelinger, som konkluderer med at oppgavedeling er god flaskehalsmedisin, les mer om den her.

Før møtet var Pettersen spent på om den nye regjeringen vil følge opp der den forrige slapp med tanke på oppgavedeling. Støre var som kjent opptatt av at nye fordelinger av visse arbeidsoppgaver skal kunne brukes for å få en mer effektiv drift, uten at kvaliteten i helsetilbudet forringes.

– Nå vet jeg at saken følges opp videre fra departementet, og vårt område, altså oppgavedeling fra radiolog til radiograf, er blant dem som «går videre», sier Pettersen, som ikke kjente innholdet i de to rapportene på forhånd.

– Vi trenger altså ikke å begynne på nytt. Oppgavedeling har politisk forankring.

På møtet ble det også klart at HOD vil gi Helsedirektoratet i oppdrag å oppnevne arbeidsgrupper innen de fire første områdene, der NRF inviteres til å delta i den gruppen som angår radiografer og radiologer.

– I det videre arbeidet ønsker departementet blant annet at det ses på behov og modell for kompetanseoppbygging tilknyttet oppgavedeling innenfor disse fire områdene, som defineres som flaskehalser i ulike pasientforløp. Når det gjelder de to siste områdene – at sykepleiere og fysioterapeuter overtar polikliniske oppfølgingsoppgaver, og at helsesekretærer avlaster annet personell med merkantile oppgaver – vises det til at man ikke trenger å bygge opp kompetanse, her dreier det seg kun om å organisere tjenestene slik at man legger opp til oppgavedeling, sier Pettersen, som ikke legger skjul på at hun er lettet over at radiografene «går videre».

– Oppgavedeling er et viktig tema som NRF har hatt på dagsordenen i mange år, og det grunnlaget vi har lagt, bidrar til at ting begynner å skje.

– Og nå ruller snøballen fort?

– Det ser slik ut, selv om vi ikke vet hva som blir resultatet. Nå ser jeg frem til det videre arbeidet i en arbeidsgruppe, og jeg håper dette betyr at vi skal kunne utnytte og utvikle tilgjengelig kompetanse på en måte som gir et bedre tilbud til pasientene, sier Pettersen.

Les mer om Helsedirektoratets rapport her. Og om Kunnskapssenterets her.

[email protected]